Formannskapet i Songdalen behandlet onsdag saken om hvor ny barneskole i kommunen skal bygges. (Foto: Jon Aamodt)

Formannskapet går for Vollan

  Jon Aamodt
  11. okt. 2017
  15:37
Formannskapet i Songdalen behandlet onsdag rådmannens forslag om bygging av ny barneskole i kommunen. Før behandling av saken ble Kjetil Åsen (Sp) erklært inhabil i forbindelse med rettigheter til vei til den aktuelle skoletomta på Vollan.


Ida Grødum (H), fremmet forslag om utsettelse av saken for å få administrasjonen til å kontakte grunneiere på Rosseland og få en enda bedre opplyst sak til kommunestyret 25. oktober. Hun fik støtte av Arild Birkenes (FrP), mens de øvrige formannskapsmedlemmene ønsket å realitetsbehandle saken i dagens møte.

Slik kan Rosseland bli med ny skole

Høyre fremmet da følgende motforslag til rådmannens innstilling:
  1.  På bakgrunn av nye tall og skisser over Rosselandsområdet bes administrasjonen kontakte aktuelle grunneiere og be om forhandlinger med mål om avtale på kjøp av skoletomt.
  2. Rådmannen kommer tilbake med fremforhandlet avtale til kommunestyremøtet den 25. oktober
Terje Imeland (KrF) ønsket en grundigere forklaring på kostnadene knyttet til grunnerverv og infrastruktur på Vollan og fikk til svar at tallene var kontrollert i en slik grad det er mulig på dette tidspunkt.

- Bare plusser
Ordfører Johnny Greibesland var skeptisk til Høyres regnestykke for skoletomt på Rosseland og mente det ikke er dekkende for kommunens behov. Han mente også at Vollan kan bli billigere enn det anslaget som foreligger i dag.

- Det bir bare plusser når vi får realisert Vollan, en utsettelse nå tror jeg vil føre til at avgjørelsen blir tatt i Kristiansand bystyre, sa varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap).

- Vi har behov for 27 mål totalt når vi skal ha plass til skole og nødvendige tilleggsarealer, på Rosseland vil det i tillegg gå minst ett år til regulering, informerte assisterende rådmann.

Nytt forslag fra Høyre
Ida Grødum fremmet et nytt forslag som i korthet går ut på at ny skole bygges på Rosseland.

Arild Birkenes (FrP) gav sin og partiets umiddelbare støtte til Høyres forslag.

Både Tønnesland og Greibesland minnet om de i sine respektive partiprogrammer har lovt velgerne ny skole på Vollan og at de kommer til å stå ved denne lovnaden.

Ved votering ble Høyres forslag ble satt opp mot innstillingen fra rådmannen. Rådmannens innstilling ble vedtatt med fire (Sp, Ap, KrF), mot tre (H og FrP) stemmer.

Det ble ikke flertall for Høyres forslag om ny skole på Rosseland da formannskapet i Songdalen behandlet saken om hvor ny barneskole i kommunen skal bygges. (Foto: Planfolket AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no