Skissen viser mulig plassering av ny skole og flerbrukshall på Rosseland, men hallen nærmest dagens E39 som en buffer mot skolen. (Foto: Planfolket AS)

Slik kan Rosseland bli med ny skole

  Jon Aamodt
  10. okt. 2017
  13:06
Lokalisering av ny skole i Songdalen er på ingen måte avgjort. Songdalen Høyre har i samarbeid med grunneiere på Rosseland fått utarbeidet en skisse som viser hvordan ny skole og flerbrukshall kan plasseres på et nivå som tilfredsstiller kravene til sikring mot 200-års flom.

Aktuelle grunneiere har også signalisert interesse for en konkret løsning som innbefatter ny tomt til skole og samtidig overtakelse av den gamle skolen, alt dette til en langt lavere kostnad enn skissert i forslaget fra administrasjonen i kommunen.


Kan bli billigere enn Vollan
Foreløpige beregninger fra initiativtakerne viser at kostnader til ny skole på Rosseland kan bli på samme nivå eller noe lavere enn tilsvarende nybygg på Vollan. I administrasjonens saksfremlegg til formannskaper er kostnader til grunnerverv og opparbeidelse av tomt kalkulert til rundt 30 millioner kroner mer enn det nye forslaget viser.

- Vi har mast for å få frem alternative skisser for Rosseland for å få et bedre overslag over kostnader ved dette alternativet. I samarbeid med grunneierne har vi nå fått til dette. Jeg vil presisere at det ikke er eksakte kostnader vi har presentert, men en skisse som er god nok til at administrasjonen kan gå i konkrete forhandlinger og få de svarene vi har etterlyst, sier gruppeleder i Songdalen Høyre Anders Ramsland til N247.

Endrede forutsetninger
Ramsland minner om at mye har skjedd og forutsetningene er vesentlig endret når det gjelder Rosselandsområdet etter at gjeldende reguleringsplaner er vedtatt. Både kommunesammenslåing og ny E39 vil om kort tid endre flere forhold som har betydning både for plassering av skole og for arealbruken på Rosseland.

- Hvor ny skole skal bygges er ikke avgjort før kommunestyret har behandlet saken 25. oktober, sier Ramsland.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Illustrasjon: Planfolket AS.

Stor usikkerhet om utfallet
Han er i dag svært usikker på utfallet av saken, men tror det er en reell mulighet for at et forslag om å gå i forhandlinger med grunneiere på Rosseland kan få flertall.

- Administrasjonen trenger en konkret fullmakt fra kommunestyret for å gå videre med alternativet på Rosseland. Hva utfallet da blir vet vi ikke i dag. Den skissen vi har fått utarbeidet er ikke nødvendigvis det vi vil lande på, men et godt grunnlag for å få til en reell vurdering av kostnader og arealbruk ved å legge skolen til Rosseland, sier Ramsland.

Formannskapet skal først behandle saken i sitt møte 11. oktober, før kommunestyret får saken på sitt bord 25. oktober.
Sist oppdatert 10.10.2017 klokken 17:14 av Nicolai Prebensen

Boligene på skissen er tegnet inn for å illustrere mulig fremtidig bebyggelse i området rundt den forslåtte tomta til skole og flerbrukshall. (Foto: Planfolket AS)

- Hvor ny skole skal bygges er ikke avgjort før kommunestyret har behandlet saken 25. oktober, sier gruppeleder i Songdalen Høyre Anders Ramsland. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no