Rosseland skole skal selges når nye skole på Vollan står klar dersom politikerne i Songdalen følger rådmannens innstilling. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Opprettholder forslag om ny skole på Vollan

  Jon Aamodt
  04. okt. 2017
  17:57
Formannskapet i Songdalen skal igjen ta stilling til hvor elever fra første til syvende klasse skal ha sin skolegang. Som ved siste formannskapsbehandling opprettholder rådmannen sin innstilling om at det bygges en ny skole på Vollan og at Rosseland skole selges når Vollan er tatt i bruk.

Skolesaken i Songdalen har vært fram og tilbake mellom politikere og administrasjon etter at kommunestyret i 2014 vedtok å bygge ny sentrumsnær skole til erstatning for den nedslitte Rosseland skole. 

Rådmannen har helt siden starten gjentatte ganger pekt på kostnadene ved å bygge en ny skole og hvilke konsekvenser det vil kunne få for den daglige driften av kommunen når drifts- og investeringskostnader slår inn i de kommunale budsjetter.


I oktober 2016 valgte kommunestyret å utsette saken i inntil ett år blant annet for å se på muligheter for å redusere kostnader. Utsatt igjen
Da saken på nytt ble fremlagt i formannskapet 13.9.2017 vedtok formannskapet å utsette saken for å få utredet Rosseland-alternativet noe mer. Av vedtaket fremgår at rådmannen skal vurdere kostnadene ved kjøp av areal til 1-7 og 2- parallellskole med flerbrukshall på Rosseland og vurdere kostnader til riving og heving av terreng til 200 års nivå. 

Opprettholder Vollan
Når saken på nytt skal behandles i formannskapet 11. oktober er innstillingen fra rådmannen den samme som for en måned siden. Kostnader ved en helt ny skole på Rosseland er vurdert å bli minst like store som ved bygging på Vollan. Da er det tatt med i regnestykket at Rosseland skole ikke skal selges og følgelig heller ikke gir noen gevinst, men en merkostnad til riving av gamle bygninger. Videre er det lagt til grunn at grunnerverv og infrastruktur på Rosseland vil bli rundt 14 millioner kroner dyrere enn på Vollan, selv om Rosseland har et enklere terreng og mye infrastruktur allerede finnes på plassen.

Rådmannen har også tatt hensyn til de politiske signaler som er gitt om sentrumsutvikling og om arealutnyttelsen på Rosseland når han i sin innstilling konkluderer med at ny 1-7 skole bør bygges på Vollan i tråd med tidligere vedtak i kommunestyret.

Rådmann Kjell A. Kristiansen skriver i sin innstilling at ny skole bygges på Vollan og Rosseland skole selges når Vollan tas i bruk. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no