- Enhetene viser gjennomgående god budsjettdisiplin, og flertallet forventer å gå i balanse i forhold til budsjett, skriver rådmann Kim Høyer Holum i sine kommentarer til tertialrapporten. (Foto: Nicolai Prebensen)

Legger fram resultat etter andre tertial

  Jon Aamodt
  24. sept. 2017
  18:00
Både inntekter og utgifter for Søgne kommune kan bli noe høyere enn opprinnelig budsjettert når året er omme. Det viser tallene som presenteres etter at andre tertial  av 2017 er klare.

Etter første tertial ble det opprinnelig budsjetterte driftsresultat på 9,3 millioner kroner nedjustert til 6,7 millioner som følge av antatt større inntekter på 2,6 millioner og en økt utgiftsramme på 5,2 millioner kroner. 

Økt skatteinngang 
Senere er 6 millioner tilført enhetene som gikk i pluss forrige budsjettår noe som skulle tilsi et resultat på 0,7 millioner. KLP anslår samtidig reduserte pensjonsutgifter på 12 millioner. Skatteinngangen på landsbasis er ved utgangen av juli 3,9 prosent over fjoråret, noe som kan bety 4 milliarder ekstra til fordeling på kommunene. Både pensjonsutgifter og skatteinngang er usikre faktorer hvor man ikke kjenner endelig resultat før året er slutt, men så langt peker tallene i positiv retning for Søgnes vedkommende. Kommunens forvaltningsfond har ved utgangen av andre tertial gitt like stor avkastning som var forventet for hele året. Det ligger dermed an til et positivt bidrag til resultatet også fra denne posten.

Fremdeles noen utfordringer
De fleste kommunale enheter synes også å holde seg innenfor budsjetterte rammer på utgiftsiden, noen vil trolig også i år gå i pluss når regnskapet ferdigstilles. Største utfordringer finnes som tidligere innenfor enhet for institusjoner som ved utgangen av andre tertial hadde et merforbruk på 2,7 millioner kroner. Selv om det arbeides iherdig for å utvikle en mer kostnadseffektiv tjeneste, er det trolig at enheten vil har et merforbruk også ved årets slutt. 

Det samme vil trolig også gjelde felles oppvekst og enkelte skoler som så langt i år har hatt større utfordringer enn forventet i budsjettet.

God budsjettdisiplin
Rådmannen sier i sine merknader til tertialrapporten at enhetene gjennomgående har en god budsjettdisiplin og flertallet forventer å gå i balanse i forhold til budsjett. Han sier videre at enhetene i 2016 hadde et samlet mindreforbruk på 7 millioner. For 2017 forventes at enhetene samlet vil gå i balanse når hele året er gjort opp.

Tertialrapporten står på sakskartet for flere kommunale utvalg før den skal legges frem for kommunestyret trolig i oktober.


Kommunalsjef Jon Wergeland fra åpningen av bevegelsesanlegget ved Langenes skole, en av enhetene som forventer overskudd når budsjettåret 2017 gjøres opp. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no