Rapporten som er utarbeidet for Vest-Agder fylkeskommune viser at beitetrykket i fylket under et er nær bærekraftig. (Foto: Pixabay)

Tilstrekkelig beite for elgbestanden

  Jon Aamodt
  17. sept. 2017
  15:40
I regi av Vest-Agder fylkeskommune er det gjennomført en såkalt elgbeitetetaksering i fylket. Denne innebærer at det undersøkes hvor mye av beitbare fjorårsskudd som ble spist i løpet av siste år. Resultatet av undersøkelsen viser at beitetrykket fra eksisterende elgbestand ligger tett opp til det som regnes å være en bærekraftig bestand. 

Bakgrunnen for undersøkelsen var at elgbestanden i Vest-Agder har vært preget av lave slaktevekter og liten kalvproduksjon. Begrenset mattilgang har vært vurdert som en sannsynlig årsak til dette og det var derfor ønskelig å finne status for elgbeitet i fylket.

I flere kommuner har det har vært meninger om det er for lite eller for mye elg i forhold til mattilgang, Kartleggingen er derfor sett på som viktig for å bedre kunnskapsgrunnlaget i den videre forvaltning av elgbestanden.

Nær bærekraftig
Resultatene som fremkommer av undersøkelsen viser noe overbeiting i de skogrike kommunene Hægebostad, Sirdal, Audnedal og Marnardal. For resten av fylket konkluderes med en «bærekraftig» eller «nær bærekraftig» beitestatus.

I Søgne kommune er antall felte elg betydelig redusert fra de 92 elg som ble felt i 1990. Undersøkelsen som nå er foretatt konkluderer med at minsteuttaket av elg i Søgne bør være på 10 dyr i 2017. Tilsvarende tall for Songdalen er 35 dyr og for hele Vest-Agder anbefales et minsteuttak på 745 elg i 2017. Et uttak i denne størrelsen vil i henhold til rapporten være med på å stabilisere bestanden på et nivå som på sikt vil gi en bærekraftig beitestatus.


Det anbefales et minsteuttak av elg på 10 dyr i Søgne og 35 dyr i Songdalen i 2017. (Foto: Pixabay)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no