Foto med inntegnet område som omfattes av detaljreguleringsplanen. (Foto: Asplan Viak)

Slipper rekkefølgekrav

  Jon Aamodt
  18. sept. 2017
  08:03
Nodenesveien 25 hvor det tidligere har vært barnehage ble i 2016 solgt fra Søgne kommune til private eiere. Leder av Søgne Arbeiderparti Knut Henriksen er en av de som idag eier tomten. Asplan Viak AS har på vegne av ny eier utarbeidet forslag til detaljregulering for eiendommen. Administrasjonen i Søgne kommune anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn.

I reguleringsplanen for Nodenesveien og Pålsnesveien etter ny planlov av 2008 er det i §1 stilt følgende rekkefølgekrav: Før nye boliger i Søvik/Nodenes som har adkomst til Søvik/Nodenesveien og Pålsnesveien tillates, skal fortau fra RV456 (Nodenesveien) og fram til reguleringsområde for Pålsnes, være ferdig opparbeidet. Fortau skal bygges slik reguleringsplanen for Søvik/Nodenes viser for den aktuelle strekning.

Mindre trafikk
I innstillingen til Plan- og miljøutvalget skriver administrasjonen at det ikke er foreslått å legge inn rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortau i planforslaget. Begrunnelsen er at de to nye boligene som er tenkt plassert på tomta vil generere mindre trafikk til eiendommen enn hva som var tilfelle da eiendommen ble brukt til barnehage.

Da plan- og miljøutvalget 15.12.2015 behandlet Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294, ble det etter forslag fra Bjørn Eglie (Ap) tatt med en protokolltilførsel som fikk oppslutning fra alle utvalgsmedlemmer med unntak av FrP. Her heter det at: Før videre utbygging i Langenesområdet vil utvalget vurdere et rekkefølgekrav vedrørende utbedring av RV456 på strekningen Sebbetåa – krysset Stokkelandsskogen.

Detaljreguleringsplanen som nå skal politisk behandles kan derfor berøres av to ulike rekkefølgekrav, fortau lang Nodenesveien/Pålsnesveien og utbedring av Langenesveien.

Utbygger Knut Henriksen sier til N247 at det ikke er han som tomteeier som har søkt om å slippe rekkefølgekravet.

- Vurdert av saksbehandler
- Det er kommunens saksbehandler som har vurdert at endringene som skal utføres vil generere mindre trafikk enn tilfellet var da tomten ble benyttet til barnehage, På dette grunnlag har administrasjonen kommet til at vi kan slippe rekkefølgekravet, sier Henriksen.

Han tilføyer at fylkesmannen følger en streng praksis med hensyn til rekkefølgekrav i forbindelse med klagesaker som behandles og at dette er noe av grunnen til at paritet han er leder for er nøye med å følge opp dette når saker behandles i kommunale utvalg. Henriksen sitter selv i plan- og miljøutvalget, men deltar selvsagt ikke i utvalgets behandling av denne saken hvor har selv er utbygger. 

Kommunens ivrige håndtering av rekkefølgekrav i Langensområdet ble tydelig demonstrert da det ble krevet «Ny» Langenesvei i forbindelse med søknad om etablering av nytt boligområde i Øygardsheia Nord. 
 

Også i plan- og miljøutvalgets augustmøte ble en utbygger i Langeneskilen ilagt strenge rekkefølgebestemmelser for å få godkjent et utbyggingsprosjekt i et eksisterende boligområde.

Utsatt behandling
Saken skulle vært behandlet i utvalgsmøtet 30.08.17, men ble utsatt til 20.09.17 for at utvalgsmedlemmene kunne foreta befaring i forkant av saksbehandlingen. 

"Forslagsstiller, som bor i området og er nabo til planen, har diskutert planen med naboene gjennom uformelle samtaler. For øvrig har de formelle stegene i planprosessen med oppstartsmøte og varsling av oppstart planarbeid vært fulgt". skriver utbygger i sin søknad.

Protester fra naboer
Etter det N247 kjenner til vil flere naboer levere inn et alternativt forslag til utbyggers plan. Naboene understreker at de ønsker nye beboere velkommen til stedet, men mener foreliggende planer ikke ivaretar interessene til almenhet og naboer. 

Det skal i første rekke være snakk om å sikre almenheten adgang til badeplass og lekeplass som tidligere har vært benyttet av barn og unge i området. Naboene ønsker også å redusere grunnflate og høyde på de to planlagte boligene for å unngå vesentlig tap av utsikt. Videre reageres det på at kommunens saksbehandler ikke følger opp bestemmelsene i reguleringsplanen om rekkefølgekrav i forhold til fortau. Dette kravet har vært strengt praktisert i hele Langensområdet. 

Befaring
Onsdag skal saken på nytt opp i plan- og miljøutvalget etter at befaring først er gjennomført. Naboene som står bak det alternative forslaget vil etter planen presentere sitt alternativ for de politiske gruppene i forkant av dette møtet. 
Sist oppdatert 18.09.2017 klokken 08:11 av Nicolai Prebensen

Bilder som viser eksisterende bygg til høyre og utsikt fra området til venstre. (Foto: Asplan Viak/Utbygger)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no