Innsendt
Ordfører Astrid Hilde har sendt et tilsvar til rådmann Kim Høyer Holum og enhetsleder Anne Lise Sandbakken i "sommerfestsaken". (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Hva er egentlig problemet med fri alkoholservering til maten?

  Nicolai Prebensen
  15. sept. 2017
  13:49
Svar til Rådmann og enhetsleder Anne Lise Sandbakken:

Den 13.09 fremmet jeg et forslag under eventuelt for å få en sak til neste formannskap som viser en oversikt over kostnadene ved gjennomføringen av Søgne kommunes sommerfest – Det ble særlig bedt om en redegjørelse for praksis vedrørende alkoholservering på kommunale fester generelt og for sommerfesten spesielt. Ingen i formannskapet motsatte seg at det kom en slik sak.


Saken ble løftet opp fra min side etter henvendelser fra ansatte, både etter denne festen og etter julebord festene.

Jeg skal ikke kommentere innholdet i detaljene i Sandbakkens leserinnlegg annet enn rent prinsipielt, Saken skal behandles i neste formannskap og detaljene rundt dette hører egentlig hjemme der. Dog må det likevel presiseres at dersom det stemmer at man gjennomsnittlig, i perioden fra 18:40 til 20:00, har drukket  tre enheter alkoholholdig drikke, altså 3 glass vin på litt over en time, så understreker dette bare mitt poeng; Nemlig at fri drikke til maten, øker drikkepresset og dermed også konsumet betraktelig.
Så hvorfor er dette så farlig? Hvorfor kan ikke kommuneansatte også få en fest? Hvorfor skal dette behandles politisk?

Søgne kommune har vedtatt overordnet ruspolitiskhandlingsplan i kommunestyret. Politisk anerkjennes alkoholen som et stort samfunnsproblem. Det kan med rette stilles spørsmål når man administrativt ikke tar inn over seg de politiske signaler som gis i slike planer og vedtak ved at man som kommune velger å ikke endre praksis eller gå foran som gode eksempler.  

Manglende samsvar mellom ord og handling vil befolkningen reagere på. Ruspolitiske handlingsplaner er ikke verd papiret de er skrevet på, med mindre de som selv har vært med å bestemme dem, følger dem opp selv – Hvordan skal vi da ha troverdighet i vårt forebyggende arbeid med tidlig innsats?

I tillegg har Vi som politikere et overordnet arbeidsgiveransvar for våre ansatte – Vi må ha noen verdier og retningslinjer for overordnet arbeidsgiverpolitikk.- Vi må ta inn over oss ansvaret vi har for ALLE ansatte, Ikke bare de som ikke har et problematisk forhold til alkohol. «Jeg kjenner meg ikke igjen» er en frase som går igjen og igjen – Nei selvsagt gjør dere ikke det, alle dere som ikke opplever drikkepress som et problem, som ikke kommer fra en oppvekstbakgrunn med en mor eller far som drakk for mye, eller som ikke selv har problemer med å holde seg borte fra flaska. Det er klart de som ikke har problemer ikke kjenner seg igjen? Hvorfor skulle de det? 

Men betyr det dermed at ingen ansatte har problemer med alkohol? Vårt ansvar som overordnet arbeidsgiver er å anerkjenne at alkoholen har problematiske sider for NOEN og legge til rette for gode rammer rundt gode opplevelser og fester for flest mulig.. Også de få..

Det er verd å merke seg at Søgne på dette området fremstår med en avvikende norm for verdier om hva som er akseptabelt eller ikke. Jeg nøyer meg med å vise til retningslinjer for enheter for arrangement i Kristiansand kommune.  Jeg viser også til praksis i Songdalen Kommune.  De fleste private arbeidsplasser jeg kjenner til, har siden århundreskiftet jobbet for å begrense tilgangen til alkohol på sine tilstellinger for ansatte.  

Et siste men minst like viktig poeng : Vi har et felles ansvar for å forvalte fellesskapets midler på en mest mulig fornuftig, effektiv og nøktern måte – Dette handler ikke om å ikke unne noen en fest!  Jeg er veldig glad for alle initiativ som fremmer samhold og livsglede, bedre arbeidsmiljø og gode felles opplevelser blant kollegaer. Jeg er ikke i mot at det drikkes i enkelte sammenhenger. Folk må gjerne drikke alkohol på sommerfester og julebord.  

Dette er heller ikke på noen måte kritikk av arrangementskomiteen eller de frivillige som var med på å gjøre sommerfesten mulig.  Men dette handler om hvem som skal betale for hva og hvilke signaler man sender ut når det festes på innbyggernes regning.  Skal vi belønne med alkohol eller finnes det andre måter å vise at kommunen setter pris på sine ansatte? Vårt samfunnsansvar og oppgave tilsier at det i denne sammenheng bør vises betydelig måtehold.

Jeg er glad for at enhetsleder i sitt tilsvar tenker i de samme baner som meg, nemlig at «Bonger» til neste fest er en god ide. Jeg regner derfor med at dersom AP foreslår å etablere retningslinjer for alkoholbruk og turer som er mer i tråd med våre nye samarbeidspartnere i nye Kristiansand, vil dette bli godt mottatt når saken kommer opp i neste formannskap.

Søgne  15.09.17
Astrid Hilde
Ordfører.

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no