60 boenheter pluss areal til næring og tjenesteyting er planlagt i de inntil åtte etasjene utbyggeren ønsker i Kleplandsveien. (Foto: SPISS Arkitektur & Plan AS og Klepland AS )

Vil bygge 60 boenheter i Kleplandsveien

  Jon Aamodt
  20. sept. 2017
  15:38
Selskapet Klepland AS ønsker å bygge nye leiligheter i tillegg til arealer til tjeneste og næring på tomta til tidligere Expert i Kleplandsveien. Den planlagte bebyggelsen er på inntil åtte etasjer med størst høyde mot vest og en avtrapping av høyden mot sentrum i øst. I tillegg kommer parkeringskjeller under bygningen. Det er tenkt forretninger eller tjenesteyting i første etasje og boliger eller tjenesteyting i de øvrige etasjene. 

Det er de tre Søgne-bedriftene Aamodt Hus, Murisør og Mal i Sør som står bak Klepland AS. Planforslaget er utviklet av SPISS Arkitektur & Plan AS  på vegne av utbygger Klepland AS 

Anbefaler redusert høyde
Administrasjonen i Søgne kommune har vurdert planforslaget og ønsker enkelte justeringer før planen sendes ut på høring. I vurderingen skrives at "Planområdet omfatter sentrumsnære arealer hvor det er forventet høy utnyttelse, men det er ikke lagt noen konkrete føringen knyttet til høyder og grad av bebygd areal. Området som her planlegges ligger mellom arealene satt av til sentrumsformål og de rene boligområdene øst for sentrum. Den planlagte utbyggingen er i tråd med nasjonale føringer knyttet til fortetting i sentrum og nær kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur. Hovedspørsmålet er om kvaliteten på arealene i planområdet blir god nok og hvordan konsekvensene for de omkringliggende områdene blir."

Planen viser bygninger med høyde inntil 28 meter. Administrasjonen mener dette kan bli en utfordring i forhold til bygninger øst for Kleplandsveien. Den totale høyden kan også være problematisk i forhold til omkringliggende eiendommer. Det ønskes derfor at den høyeste bebyggelsen mot Kleplandsveien senkes med tre etasjer eller at prosjektet omarbeides på en slik måte at naboeiendommer ivaretas på en tilsvarende måte. 

På høring med alternative høyder
Plan- og miljøutvalget behandlet saken i sitt møte onsdag. Både Yngvar Monstad (MDG) og Paul Lunde (Ap) understreket at det er ønskelig å bygge i høyden i de sentrale deler av Tangvall. Monstad pekte også på at det kan være vanskelig for den utbyggeren som skal være den første til å få gehør for høyder utover det vi er vant til å se her.

Bent Daland (FrP) ønsket at det legges ut to alternative forslag på høring. Utbyggers opprinnelige forslag med åtte etasjer og rådmannens reduserte modell legges ut som to alternativer slik at begge muligheter blir best mulig belyst.

Administrasjonen ønsker også enkelte endringer i planens beskrivelse av uteområder og områder avsatt til lekeplass. I tillegg bes om at støysone legges inn i plankartet og en justering av et rekkefølgekrav. 

Enstemmig vedtak
FrPs forslag om å legge begge alternativer ut på høring ble enstemmig vedtatt av utvalget. Høringsperioden er seks uker fra planene legges ut og med noe tid til etterarbeid betyr det at andregangsbehandling og eventuelt vedtak trolig kan skje i planutvalgets siste møte før jul.

- Spennende å følge
- Jeg er glad for at vi får vårt forslag ut på høring og ikke bare administrasjonens reduserte versjon. Jeg registrerer også at det er bred politisk oppslutning om å bygge høyt på Tangvall. Så tar vi til etterretning at det er ulike oppfatninger av hvor høyt det kan bygges. Vi må nå jobbe videre med å argumentere for vår plan. Skal vi spare på jordene må det bygges høyt, sier Alexander Aamodt (bildet), på vegne av utbygger Klepland AS. 

Han er også godt fornøyd med at prosjektet omtales som et spennende bygg og ikke som en koloss. 

- Det blir spennende å følge saken og gøy at politikerne vil bygge høyt. Vi ønsker å bygge både fint og høyt, avslutter utbyggeren.
Sist oppdatert 20.09.2017 klokken 19:17 av Nicolai Prebensen

60 boenheter pluss areal til næring og tjenesteyting er planlagt i de inntil åtte etasjene utbyggeren ønsker i Kleplandsveien. (Foto: SPISS Arkitektur & Plan AS og Klepland AS )

Politikerne ønsker å byge høyt på Tangvall og etter forslag fra Bernt Daland (FrP) legges både utbyggers forslag og administrasjonens reduserte alternativ ut på høring. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no