I dette området planlegges en tursti på vestsiden av Lundeelva. (Foto: Nicolai Prebensen)

Hundreogen nye boenheter realiseres

  Jon Aamodt
  28. feb 2017
  15:56
Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling står bak forslaget til områderegulering for Leireheia som plan-og miljøutvalget i Søgne kommune skal ta stilling til i sitt møte 1. mars.

Administrasjonen foreslår at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring etter at det er foretatt justeringer i tråd med administrasjonens ønsker.

Endringene gjelder innregulering av nye tomter ved fortetting av eksisterende bebyggelse i Kariveien. Denne delen av planen er i strid med gjeldende kommunedelsplan som er vedtatt av kommunestyret og administrasjonen vil derfor at dette tas ut av planen eller endres etter nærmer gitte kriterier.

Ferdig utbygget er det planlagt over 350 nye boenheter i Leireheia. I denne omgang gjelder reguleringen de nordligste delene av heia og vil gi plass til totalt 101 nye boenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. I tillegg til dette tallet kommer eventuelle sekundærleiligheter eller utleieleiligheter, 

Planen inneholder også oppgradering av eksisterende infrastruktur og nødvendig nye tekniske anlegg.

Tursti ved Lundeelva
Administrasjonen knytter en del kommentarer til hvordan kravet om tursti langs elva kan realiseres. Grunneiere langs elva har ikke uten videre vært villig til å avstå grunn til dette formålet. Administrasjonen foreslår enkelte endringer, blant annet å legge stien noe lenger bort fra elvebredden, for å ikke komme i konflikt med grunneieres interesser knyttet til elva.  

Videre pekes på kommunens behov for vedlikehold og tilgjengelighet som best kan ivaretas ved at kommunen står som grunneier av arealet knyttet til stien. Det åpnes likevel for alternative løsninger på dette området.

Gigantutbygging
Åpning av Leireheia føyer seg inn i rekken av store boligprosjekter i Søgne og området Kjellandsheia, Leireheia/Ausviga. I følge saksfremlegget til plan- og miljøutvalget vil det totale antall boenheter i de nye områdene være i størrelsesorden +/- 2.000 enheter.


Kartet viser hel området Leireheia. Det er den nordligste delen som skal bebygges med 101 boenheter i første omgang. (Foto: Asplan Viak/Helvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no