- Kriminaliteten har en nedgang på 18,7 prosent fra 2015 til 2016, skriver lensmann Terje Pedersen i pressemeldingen fra Søgne og Songdalen lensmannskontor.. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Kriminaliteten ned 18,7 prosent

  Nicolai Prebensen
  02. feb 2017
  08:42
Kriminaliteten i Søgne og Songdalen har hatt en nedgang fra 2015 til 2016. I 2015 ble det registrert 1435 straffesaker i våre to kommuner mot 1167 i 2016. En nedgang på 18,7 %.

- Vi har ikke hatt noen drap - heller ikke de store ulykkene, skriver lensmann Terje Pedersen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Hele pressemeldingen:

Positiv utvikling
De fleste hovedgruppene innen kriminalitetstyper har hatt nedgang fra 2015 til 2016.
  • Vinningssaker  er redusert fra 562 saker i 2015 til 368 siste år.
  • Voldssaker har hatt en liten nedgang fra 93 til 90 saker i 2016.
  • Sedelighetssaker ligger på samme nivå, hhv. 10 og 11 saker .
  • Trafikksaker er redusert fra 279 til 266 i 2016. Her er antall trafikkulykker med personskade redusert fra 17 til 12.
  • Narkotikasaker har hatt en nedgang fra 180 saker til 81 i 2016.

Det betyr imidlertid ikke at det er belegg for å si at det er mindre narkotika i distriktet, men at vi har vært nødt til å prioritere andre type saker, samt at patruljene store deler at tiden har vært knyttet til oppdrag i bynære omgivelser.

Det er kun skadeverksaker som har økt innenfor hovedgruppene. Her har antall saker økt fra 51 til 62 saker i 2016. Her er det hovedsakelig skadeverk på/i bygning og på kjøretøy som har økt mest. Oppklaringsprosenten var på 56,6 %.

Sivile saker
Lensmannskontoret behandler også et stort antall sivilrettslige saker. I 2016 ble det registrert 1699 saker av denne typen.

294 forliksklager
Det er forliksrådet som behandler disse. Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i vårt rettssystem og består av 3 lekdommere. Det praktiske arbeidet utenom møtene, som holdes en gang i måneden, administreres av forliksrådssekretæren som er en ansatt ved lensmannskontoret.

29 gjeldsordningssaker
Dette gjelder personer som er kommet i et økonomisk uføre slik at de fremstår som varig ute av stand til å ivareta sine gjeldsforpliktelser. Etter søknad kan de få innvilget gjeldsordning som enkelt sagt går ut på at deres økonomi settes under administrasjon for en periode av 5-7 år slik at kreditorene skal få utbetalt det som er mulig i denne perioden.

1058 utleggsforretninger
Dette gjelder i hovedsak økonomiske krav som sikres gjennom utlegg (pant) i lønn, trygd, eiendom og andre gjenstander. Dersom saksøkte ikke ordner opp for seg kan utlegget bli realisert gjennom tvangssalg på et senere tidspunkt.

10 fravikelser
Fravikelse er det samme som utkastelse av egen eller leid bolig. Dette er en dramatisk hendelse for de det gjelder. Grunnen er som oftest manglende betaling av husleie.

Bekymring
På noen områder er det klare tegn på at vi beveger oss mot et mer empatiløst og hensynsløst samfunn.
  • Antall trusselsaker har økt fra 41 i 2015 til 57 i 2016.
  • Antall brudd på besøksforbud har økt fra 8 til 16 i 2016.
Dette er ofte som følge av oppløste ekteskap/samboerforhold og etterfølgende trusler/vold.

Vi ser samme bekymringsfulle utvikling når det gjelder de unges tilstedeværelse på nettet. De siste årene har det vært en jevn økning i antall konflikter og kriminalitet knyttes til ungdoms bruk av sosiale medier.

Nakenbilder
I 2016 har vi opplevd en kraftig økning i saker som omhandler nakenbilder (nuds). På flere skoler har det vært omfattende problemer knyttet til nakenbilder som blir spredd blant elevene.

Språket som brukes på nettet av ungdommene er også tøffere og grovere enn ved vanlig kontakt.

Lensmannskontoret har i løpet av 2016 og hittil i 2017 snakket med samtlige ungdomsskoleelever i Søgne og Songdalen, unntatt Finsland, om utfordringen knyttet til nakenbilder.

Ansvar
Imidlertid  er det foreldre som har hovedansvaret i forhold til å følge med på ungdommens vaner og uvaner slik at dette ikke utvikler seg til mobbing/kriminalitet. Det er ingen enkel oppgave, men tilstedeværelse og oppmerksomhet knyttet til ungdommens bruk av sosiale medier er nødvendig og en god investering av tid.

I 2016 ble det registrert 123 saker hvor gjerningspersonene er under 18 år.  Disse sakene er fordelt på 40 gjerningspersoner hvorav 31 gutter og 9 jenter. Mange av disse ungdommene har kun registrert ett straffbart forhold mens den med flest saker er knyttet til 35 straffbare forhold.

Det er et tett og godt tverretatlig samarbeid mellom lensmannskontoret og de to kommunene. Hver kommune har sin faste politikontakt som deltar i tverretatlige sammenhenger .
Sist oppdatert 02.02.2017 klokken 11:49 av Jon Aamodt

Kriminalstatistikken for Søgne og Songdalen 2016 er offentliggjort. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no