Rådmannen i Songdalen vil at eventuelle bompenger på sidevei skal brukes til ny atkomst til det viktige Mjåvann industriområde. (Foto: Rambøll/Nye Veier)

Bompenger kan bidra til ny atkomst til Mjåvann

  Jon Aamodt
  11. jan 2017
  15:27
- Dersom det etableres sideveisbom langs eksisterende E39 mellom Monan og Breimyr, forutsetter Songdalen kommune at inntektene blir øremerket lokale tiltak. Bygging av atkomstveg fra framtidig Grauthellerkryss og inn til Mjåvann industriområde er det viktigste tiltaket for Songdalen kommune å få realisert gjennom denne ordningen.

Det er rådmannen i Songdalen som fremmer dette forslaget i formannskapet når de møtes igjen 18. januar. Han vil også at politikerne skal bevilge nødvendige midler til utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygging av den nye veien. Det er kommunestyret som i siste instans må godkjenne forslaget.

Trafikkregulerende tiltak
Rådmannen skriver i sin innstilling at det er grunn til å regne med at strekningen Monan til Breimyr langs gamle E39 i betydelig grad fremdeles vil bli benyttet dersom denne blir gratis mens ny E39 vil få bom. Fylkeskommunen har derfor gått inn for å etablere sideveisbom på denne strekningen og det er inntektene fra denne rådmannen ønsker skal være med å finansiere ny atkomst til det viktige industriområdet. 

I følge beregninger fra Rambøll vil det koste rundt to millioner kroner å utarbeide komplett byggeplan med anbudsbeskrivelse. Rådmannen ønsker at denne kostnaden skal deles mellom Songdalen kommune, Mjåvann Industriområde AS og Kristiansand kommune.

- Vi har fått positive signaler fra Mjåvann Industriområde AS når det gjelder deres bidrag til denne finansieringen, men vi avventer en endelig bekreftelse fra selskapet, sier Kristiansen til N247. Han er også kjent med at det arbeides politisk i Kristiansand kommune for å få tilslutning til deres medvirkning av finansieringen.

Sluttpris for bygging av ny vei og fordeling av kostnader er ikke avklart, men rådmannen er tydelig på at dersom veien skal realiseres, er det avgjørende viktig at bygging kan skje samtidig med E39. Dette er viktig både i forhold til optimal håndtering av masser og for å unngå ekstra riggkostnader. I løpet av høringsperioden for detaljplanen, februar-medio mars, regner rådmannen med at det skal foreligge et anslag på byggekostnaden.

Viktig for industriområdet
Rådmannen skriver videre at det er godt dokumentert at atkomsten vil ha stor betydning for utviklingen av Mjåvann i framtiden. Skal den realiseres, er det to forhold som må oppfylles. Det ene er at atkomsten kan bygges samtidig med E39. Det andre forholdet er at en lykkes med å få til et offentlig/privat samarbeid når det gjelder finansieringen.
 

Rådmannen arbeider aktivt for å få til et slikt samarbeid om finansieringen. Samarbeidspartnere bør bestå av Songdalen kommune, fylkeskommunen, bedriftene på Mjåvann og Kristiansand kommune. 

Inntekter fra sideveisbom kombinert med økonomiske midler fra det offentlige, næringsliv og eventuelt.andre aktører, kan etter rådmannens vurdering gjøre det mulig å realisere  atkomst direkte fra ny E39 inn til industriområdet.
Sist oppdatert 11.01.2017 klokken 21:27 av Jon Aamodt

Ca to millioner kroner må på bordet for å lage konkurransegrunnlag for bygging av den nye veien. (Foto: Rambøll/Nye Veier)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no