Nestleder i kontrollutvalget Peder Johan Pedersen (SV) og leder Jan Stubstad (H) fikk svar fra revisjonen under møtet torsdag. (Foto: Jon Aamodt)

Ikke feil av rådmannen

  Jon Aamodt
  27. okt. 2016
  13:21
Rådmannen har fullmakt til å foreta ansettelser i Søgne kommune og prosedyrer for ansettelser er fulgt. Dette er konklusjonen etter at revisjonen har gått gjennom flere forhold ved rådmannens ansettelse av Gustav Skretting som ny sjef for adminisrtasjonsavdelingen og konstituering av Svein Resset som helse- og omsorgssjef i Søgne kommune.

Revisjonen påpeker at delegasjonsreglementet for Søgne kommune ikke er endret siden 1995, men har fortsatt gyldighet. I følge dette reglementet ansetter kommunestyret rådmann, og rådmannen ansetter øvrige stillinger i kommunen.

Bakgrunnen for revisjonens behandling er spørmål fra kontrollutvalget hvor man ber revisjonen vurdere hvilken instruks rådmannen har fått fra formannskapet, hvordan kommunens reglement på området er, om gjeldende prosedyrer er fulgt og om stillingene burde vært lyst ut eksternt.

Revisjonens vurdering
Revisjonen har gjort en grundig vurdering av alle forhold relatert til oppdraget og finner ikke at rådmannen har foretatt saksbehandlingsfeil. Revisjonen vurderer også at det ikke er gitt styringssignaler fra formannskapet som tilsier at rådmannen burde avvente ansettelse.

I selve ansettelsesprosessen vurderes at prosedyrer er fulgt ved at tillitsvalgte har vært involvert i prosessen sammen med ledergruppen i kommunen.

Offentlig utlysning
Revisjonen har lagt ned betydelig arbeid i vurdering av om stillingen som administrasjonssjef burde vært lyst ut offentlig. Dette er ikke et absolutt krav i kommunal sektor og kan derfor være gjenstand for skjønn fra rådmannens side. I dette tilfellet har rådmannen benyttet sin styringsrett og sideforflyttet en person fra en annen lederstilling. Ansettelsen har dermed ikke ført til at noen har avansert til høyere nivå og revisjonen konkluderer derfor med at det ligger innenfor rådmannens kompetanse å foreta denne endringen.

Konstitueringen av midlertidig helse- og omsorgssjef er foretatt i henhold til normale prosedyrer for kommunen.

Finner ingen feil
Revisjonen peker på at det kan være grobunn for ulike juridiske tolkninger ved flere momenter i saken, men konkluderer likevel med at rådmannen ikke har gjort feil i saksbehandlingen.

Revisjonen har i sitt arbeid bedt KS-advokatene om en juridisk vurdering av om stillingen som administrasjonssjef skulle vært lyst ut. Advokatene konkluderer med at forflyttingen av Skretting ikke gir grunnlag for kritikk all den tid Skretting ikke motsetter seg endringen og den er drøftet med tillitsvalgte. Rådmannen har i disse drøftingen gjort rede for sin begrunnelse og den fremstår som saklig og begrunnet i kommunens behov konkluderer advokatene. 

Informasjon
Kontrollutvalget var i sin oppfølging opptatt av hva som skjedde rundt tidspunktet da saken ble behandlet i formannskapet og frem til tilsetting fant sted og hvordan informasjon ble gitt til ordfører og formannskap. Det ble her blant annet vist til at mange først var blitt oppmerksomme på både ansettelsen og reaksjoner på saksbehandlingen via artikler publisert i N247. 

I følge rådmannens svar var det en kontinuerlig prosess i det aktuelle tidsrom og rådmannens oppfatning var at formannskapet ønsket en rask avklaring. Informasjon ble sendt de berørte før offentliggjøring og det hadde derfor vært mulig å gripe inn i prosessen dersom det skulle vært nødvendig.

Rådmannen la også vekt på at det ikke kom reaksjoner på tilsettingen da det ble orientert om saken i det påfølgende formannskapsmøtet. Han understreket også at den valgte løsningen i stor grad er ønsket utfra de forhold som ellers er omtalt i avdelingen og at man ikke ønsket to helt nye i lederstillinger på dette tidspunkt. 

Revisjonen har ikke vurdert kompetanse til de berørte personer i saken da dette ikke har vært tema i henvendelsene de har mottatt.

Ordfører Astrid Hilde sa også i sin kommentar at dette ikke handler om personer som er ansatt og la til at hun anser Skretting som et godt valg i den aktuelle stillingen. Hilde påpekte også nødvendigheten av å prioritere et nytt delegasjonsreglement og vil ha dette på plass innen  nyttår.

Kontrollutvalgets konklusjon er at man tar revisjonens rapport og dagens redegjørelse til orientering.


Revisjonens konklusjon er at rådmannen ikke har gjort saksbehandlingsfeil ved ansettelse av administrasjonssjef i Søgne kommune. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no