Delprosjekt tre på Hølleveien som nå er tildelt midler til prosjektering, består blant annet av rundkjøring ved avkjørsel til Linnegrøvan og ny undergang under Hølleveien. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Nye midler til samferdselstiltak lokalt

  Jon Aamodt
  07. feb 2023
  14:26
Hovedutvalg for samferdsel i Agder fylkeskommune fordelte på sitt møte 7. februar midler til flere samferdselstiltak i fylket. Fylkeskommunedirektørens forslag til fordeling ble enstemmig vedtatt i utvalget

Blant de litt større lokale tiltak fylket har under arbeid er oppgradering av Hølleveien, et prosjekt som er delt i flere delprosjekt. På slutten av 2022 var tiltak rundt Nygård skole ferdig, og åpningen ble høytidelig markert med elever fra barneskolen sammen med fylkesordfører Arne Thomassen (H) og Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap). 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Prosjektet på Hølleveien fortsetter
Det har tidligere vært satt av midler for å prosjektere fortsettelsen langs Hølleveien i retning mot Tangvall. I administrasjonens forslag til økonomiplan var disse midlene tatt ut for kommende periode, men ved den politiske behandlingen før nyttår ble det vedtatt å øke bevilgning til investeringstiltak på fylkesvei for 2023 med 15 millioner kroner. 

Utvalget vil derfor sette av en oppstartbevilgning i 2023 for å komme i gang med videre prosjekt og setter av syv millioner i 2023. Det er strekningen med rundkjøring til Linnegrøvan og ny undergang under Hølleveien som er hovedelement i denne strekningen. 

Mindre prosjekt 
Det er videre bevilget midler til flere mindre prosjekt i kategoriene kollektivtiltak, trygg skolevei og TS-tiltak. Lokale prosjekt som er prioritert i 2023 er blant andre følgende: 
  • Langensveien «missing link», strekningen Stokkelandsåsen til ny gang- og sykkelvei ved Øygardsheia, kroner 2,5 millioner
  • Hølleveien, bedre krysningspunkt ved bussholdeplasser, kroner 400.000
  • Snuplass for buss nord for Hortemo kroner 500.000
  • Busstopp ved Langenes skole, kroner 1 million
  • Oppgradering av to gamle busstopp ved Lohnelier, kroner 800.000
  • Oppgradere holdeplass ved Giskedalen kroner 800.000
  • Oppgradere holdeplass ved Dr. Rohdes vei kroner 1 million

Sist oppdatert 07.02.2023 klokken 16:14 av Nicolai Prebensen

Tidligere skisse fra Statens vegvesen, som illustrerer hvordan tiltakene kan utformes. (Foto: Statens vegvesen)

- Det er flere bra tiltak her som jeg savnet i fjor og som vi nå har fått politisk handlingsrom for å gjennomføre etter at det er bevilget ekstra midler, uttalte Christian Eikeland i sitt siste møte som utvalgsleder etter at han han byttet parti fra FrP til Folkets parti. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse