«Vi skaper bare framtidens gode helsetjenester ved å snakke sammen»

  Redaksjonen
  02. feb 2023
  12:27
Artikkelen er innsendt og gjenspeiler skribentenes mening i denne saken. 

Kronikk av Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder og Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF

Helseminister Ingvild Kjerkol har holdt både den årlige sykehustale og sin tale til kommunene. Fellestrekket for begge er at statsråden erkjenner den krevende økonomiske situasjonen både i sykehusene og i kommunene, men kan ikke love mer penger. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Samtidig har vi i Norge de siste 15-20 år vært klar over at vi blir stadig flere eldre og stadig færre i arbeid som skal finansiere helsesektoren. I 2060 må hver tredje arbeidstaker i vår region jobbe innen helse om vi skal fortsette å drifte slik vi gjør i dag. Ingen vil med hånden på hjertet si at det er mulig. 

Nødvendig kompetanse
Allerede i dag sliter sykehus og kommuner med å rekruttere nødvendig kompetanse. Norge har rett og slett ikke tilgang til nok utdannet helsepersonell til å dekke dagens måter å jobbe på i kommuner og sykehus. Vi må bruke midlene enda mer fornuftig og samordnet de kommende årene. Dette vil kreve økt samarbeid og åpen dialog mellom kommuner og sykehus. 

2. februar ble rapporten til Helsepersonellkommisjonen offentliggjort. Den foreslår en rekke tiltak for å håndtere fremtidige rekrutteringsutfordringer, blant annet hvordan helsetjenestene i sykehus og kommuner må bruke personell mer effektivt – og at vi må slutte med overbehandling av pasientene.
Sørlandet sykehus arrangerte den 25. januar det første møtet i politisk referansegruppe. Foretaket hadde invitert ordførerrepresentanter for kommunene i Agder sammen med KS, Pasient- og brukerombudet og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommune. Også foretakets styre, ansatte og administrasjon var representert i møtet, som var ledet av fylkesordføreren. 

Felles løsninger
I det første møtet var tiden satt av til å avklare forventninger, muligheter og begrensninger for denne formen for referansegruppe. Det var på forhånd gjort klart at ingen deltakere skulle «bindes til masten» gjennom beslutninger, men at en slik gruppe er ment å sammen finne felles løsninger på de utfordringene også vår landsdel står overfor. Sykehusets ledelse har ingen intensjon om å «holde kortene tett til brystet», men tvert imot åpent informere om utfordringer, hvilke planer det arbeides med for å løse dem og å lytte til kommunenes tilbakemelding. 

Helsetjenestene i sykehus og kommuner utgjør et slags økosystem. Sykehusets beslutninger påvirker helsetilbudet til Agders befolkning og gir konsekvenser for kommunene og de politiske valgene de må ta. På samme måte påvirker kommunenes politiske valg sykehuset. 

Rekrutteringsutfordringer ett sted påvirker det andre. Når en kommune sliter med å få nok fastleger, betyr det økt press på kommunens legevakt og deretter sykehusets akuttmottak. Med andre ord; vi opererer ikke i adskilte verdener, men vi må planlegge sammen og ta felles ansvar for å benytte knappe helsekroner og våre ansattes kompetanse på en måte som gir innbyggerne best mulig helse for pengene. Den fortsatte velferden til Agders befolkning hviler på at vi som øverste ledere av helsetjenestene i sykehus og kommuner planlegger helsetjenestene sammen på en god måte.

Artikkelen fortsetter etter artikkelen.
Annonse

Politisk referansegruppe er et forsøk på å få til akkurat dette. Det finnes ikke enkle løsninger, og referansegruppen må nok jobbe litt for å fungere godt og skape gode resultater. Men vi tror ikke at vi kan løse disse samfunnsflokene uten å snakke sammen.   
Prioritere tøffere
Et moment i Ingvild Kjerkols taler til sykehusene og kommunene, var at vi «skal vi ikke bare gjøre tingene riktig, vi skal også gjøre de riktige tingene.» Kommunene og sykehusene må med andre ord prioritere tøffere. Det gjør det ekstra nødvendig at vi sammen og hver for oss har mot til å løfte blikket, snakke sammen, og vise at vi er ansvarlige ledere som samarbeider om det beste for innbyggerne i Agder. 

Det blir også viktig at både kommunene og sykehuset kommer med saker til drøfting og at sakene som legges fram er godt forberedt med det som formål. Kommunene skal oppleve at møtene er balanserte.

Det er planlagt flere møter i politisk referansegruppe. Både sykehus og kommunene skal sette sine saker på møteagendaen slik at vi kan dele informasjon og kunnskap med hverandre, og øke kjennskapen til felles regionale utfordringer. Vårt inntrykk etter det første møtet er at de inviterte ser verdien av en slik møtearena – og særlig fordi vi vet at informasjonsbehov og god dialog vil bli enda viktigere fremover. Det ble på det første møtet bestemt at Helsepersonellkommisjonens rapport er tema på det kommende møtet. Vi ser fram til å møtes igjen om viktige tema for vår region.

Nina Mevold er administrerende direktør, Sørlandet sykehus HF. (Foto: SSHF)

Fylkesordfører Arne Thomassen. (Foto: Agder fylkeskommune)
Annonse