By- og stedutviklingsutvalget på befaring på Linnegrøvan torsdag formiddag i forkant av behandlingen i utvalget. (Foto: Jon Aamodt)

Politisk bråstopp for videreutvikling av næringsområdet Linnegrøvan

  Jon Aamodt
  13. jan 2022
  14:27
Mot to stemmer (H og FrP) vedtok By- og stedsutviklingsutvalget torsdag å be plan- og bygningssjefen legge fram sak om midlertidig forbud mot tiltak for området Linnegrøvan. Bakgrunnen for midlertidig forbud er at By- og stedsutviklingsutvalget vurderer at det er behov for fornyet planmessig vurdering der formålet er å vurdere tilbakeføring av området til landbruksareal. Administrasjonens innstilling til utvalget var at søknaden fra utbygger skulle godkjennes. 

Vedtaket kan i realiteten bety full stopp for den tidligere vedtatte reguleringsplanen om utvidelse av næringsområdet som i dag betjener både sluttbruker- og proffmarkedet innen bransjer som industri, håndverk, interiør, hus og hage, bilverksted og andre beslektede fagfelt. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Senterpartiets Ole Mange Omdal viste til at det er andre plasser i kommunen som er lagt til rette for næring og mente planlagt virksomhet kan flyttes til andre steder samtidig som landbruksformål kan opprettholdes i et område godt lagt til rett for matproduksjon. 

Forlaget innebærer at en tilbakeføring til landbruksformål skal vurderes, og ikke automatisk blir gjennomført som følge av utvalgets vedtak. 

Senterpartiet fikk støtte fra Ap. DEM. KrF, Uavh og Sv som medforslagsstillere, mens FrP viste til tidligere vedtak og regulering som da blir satt til side og la til at FrP helhjertet støtter administrasjonens innstilling om å tillate utbygging av infrastruktur i det regulerte området. 

Allerede regulert
En utvidelse av næringsområdet Linnegrøvan innebærer omregulering av dyrket mark og var omstridt da reguleringsplanen ble vedtatt av Søgne kommune. Rekkefølgekrav om trafikale forhold som rundkjøring i kryss mot Hølleveien har lenge satt en stopper for realisering av planen, men  med utsikt til at rundkjøring kan komme på plass har nå ViaNova Kristiansand på vegne av Hellvik Hus Prosjektutvikling AS søkt om rammetillatelse for opparbeidelse av vei med fortau, samt vann og avløp frem til to nye næringstomter på området. 

I administrasjonens saksforberedelse til utvalget fremgår at det i den pågående kommuneplanprosessen skal drøftes om landbruksarealer som i reguleringsplaner er avsatt til utbyggingsformål skal tilbakeføres til landbruksformål. Det vises videre til at dette er forhold som så langt ikke er avklart. Administrasjonen opplyser videre at dersom det ikke er politisk ønske om å realisere eksisterende reguleringsplan, må det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak.

Stort behov for utvidelse
Linnegrøvan industriområde fyller i dag et behov som ikke dekkes av tradisjonelle handelsområder som Tangvall og som heller ikke naturlig vil finne sin plass i industriområder som Lohnelier eller Mjåvann. I disse industriområdene tillates ikke varehandel av den type vi i dag ser på Linnegrøvan. Virksomheter at denne typer er i tillegg plasskrevende og passer heller ikke inn sammen med butikker i eller tett på et kjøpesenter eller en gågate. 

Representant for utbygger Hellvik Hus, Svein Sekkingstad, sier også til N247 at det allerede er interessenter som ønsker å etablere seg i nye bygg i den tiltenkte utvidelsen av Linnegrøvan. N247 har også vært i kontakt med lokale interessenter som bekrefter at dette er tilfelle. Dagens vedtak i By- og stedsutviklingsutvalget vil bety full stopp for realisering av reguleringsplanen inntil ny vurdering av områdets fremtid foreligger og eventuelt vedtas som ny plan for området. 

Leder av utvalget, Ole Martin Omdal (SP) fikk flertallet med seg på et vedtak om å vurdere å tilbakeføre det regulerte området til landbruksformål. (Foto: Jon Aamodt)

Utbyggers representant ved befaringen, Svein Sekkingstad mente tiden var inne for å realisere vedtatt reguleringsplan og viste til stor interesse fra næringslivsaktører for etablering i området. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no