By- og stedsutviklingsutvalget torsdag 13. januar

Følg den politiske behandlingen: Anbefaler rammetillatelse for næringsarealer på Linnegrøvan

  Jon Aamodt
  12. jan 2022
  20:03
I Nett TV-vinduet over kan du følge saksbehandlingen direkte fra cirka klokken 12.20 etter at politikerne i utvalget har vært på befaring på Linnegrøvan, samt flere andre steder i kommunen.

På vegne av Hellvik Hus Prosjektutvikling AS har ViaNova Kristiansand søkt om rammetillatelse for opparbeidelse av vei med fortau, samt vann og avløp frem til to nye næringstomter på Linnegrøvan industriområde i Søgne. Søknaden skal behandles politisk av by- og stedsutviklingsutvalget 13. januar, og administrasjonen innstiller på at søknaden godkjennes. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Gjeldende reguleringsplan tilsier at det skal foreligge en situasjonsplan for fremtidig plassering, utførelse, form av bygninger og tilpasning til den bestående bygningsmassen. Det foreligger i dag ikke konkrete planer om høydeangivelse, størrelser eller form for fremtidige bygninger, og det søkes derfor i denne omgang om dispensasjon fra dette punktet i reguleringsplanen. Tiltaket for øvrig er i tråd med gjeldende reguleringsplan.

Spesielle forhold
I saksutredningen til politisk behandling viser administrasjonen til at det i den pågående kommuneplanprosessen skal drøftes om landbruksarealer som i reguleringsplaner er avsatt til utbyggingsformål skal tilbakeføres til landbruksformål. Det vises videre til at dette er forhold som så langt ikke er avklart. 

For at politikerne skal få anledning til å vurdere den aktuelle søknaden i relasjon til intensjoner i kommuneplanprosessen, har administrasjonen fremmet saken for politisk behandling. Administrasjonen opplyser videre at dersom det ikke er politisk ønske om å realisere eksisterende reguleringsplan, må det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak.
Sist oppdatert 12.01.2022 klokken 19:46 av Nicolai Prebensen

Utsnitt som viser den aktuelle utvidelsen av Linnegrøvan industriområde. (Foto: Kristiansand kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no