Kommunedirektør Camilla Dunsæd anbefaler at politikerne i Kristiansand kommune sier nei til å gå videre med en eventuell oppsplitting av den knapt to år gamle storkommunen Kristiansand. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Kommunedirektøren: - Kristiansand er én kommune og skal fortsatt være én kommune

  Jon Aamodt
  29. nov. 2021
  15:31
Onsdag 1. desember skal bystyret ta stilling til om det skal igangsettes en utredning av konsekvenser ved en eventuell oppsplitting av storkommunen Kristiansand, knapt to år etter at Søgne, Songdalen og Kristiansand ble slått sammen til en kommune. Dersom det er flertall i bystyret for en slik utredning skal bystyret også ta stilling til om kommunedirektøren skal arbeide med forberedelser til en innbyggerhøring eller folkeavstemning i januar 2022. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Saken ble behandlet også i bystyrets møte 17. november. Der fikk kommunedirektøren fullmakt til å forberede de nevnte punkter, men politikerne bevilget seg selv to uker ekstra tenketid for å ta endelig stilling til spørsmålene. 

Anbefaler stopp
I sin sinnstilling til bystyret viser kommunedirektøren til mottatt brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de frister og økonomiske betingelser som her er gitt. Med bakgrunn i dette brevets innhold, de forberedelser kommunens administrasjon hittil har gjort, og den usikkerhet som ligger i flere uavklarte momenter fra departementets side, anbefaler kommunedirektøren at «Bystyret vedtar å ikke igangsette prosess for en mulig deling av Kristiansand kommune. Kristiansand er én kommune og skal fortsatt være én kommune».

For mange usikre forhold
Kommunedirektøren viser blant annet til at dersom det utføres en ekstern utredning av konsekvenser ved oppsplitting innen den fristen som må holdes for å komme i land med en prosess innen 1. mars, som er tidsfrist for å sende søknad om oppsplitting til departementet, vil det likevel være stor usikkerhet om konsekvenser. Det vises videre til at KMD selv opplyser at flere sentrale avklaringer først vil komme høsten 2022. 

Kommunedirektørens anbefaling er blitt til på bakgrunn av følgende momenter:
  • Det er høy risiko knyttet til å igangsette en prosess med så mangelfullt kunnskapsgrunnlag om hva en deling vil kunne innebære i praksis
  • Det vil kreve svært mye ressurser å gjennomføre en utredning, uten at dette vil gi gode svar om hva som er best for framtida
  • Kristiansand står foran store samfunnsutfordringer som skal løses, for eksempel innen klima, demografi og utenforskap. En delingsprosess vil medføre forsinkelser i dette arbeidet
  • Dagens kommune er fortsatt i etableringsfasen, og grunnet pandemien har etableringsarbeidet blitt kraftig forsinket. Innbyggerne har derfor ennå ikke fullt ut erfart hvordan tjenestene kan bli
  • Kunnskapsgrunnlaget for kommunereformen, perspektivmeldingens utfordringer og den manglende bærekraften i fremtidens velferdssamfunn ligger der fremdeles, og en deling av Kristiansand kommune vil neppe bidra til å løse dette

Politisk avgjørelse
Det er ventet at politikerne i bystyret tar sin endelige avgjørelse i dette spørsmålet 1. desember. Så langt har Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre gitt klare signaler om at ikke vil gå videre med prosessen. De tre partiene har til sammen 27 representanter i bystyret og er avhengige av støtte fra ytterligere minst ni representanter for å få flertall. Flertallet kan komme ved at MDG og TVP med til sammen no representanter lander på samme standpunkt, men også andre partier har til gode å gi til kjenne hvilket standpunkt partiene til syvende og sist lander på. 

Bystyrets møte onsdag kan følges direkte på N247 via kommunens strømmetjeneste fra klokken 17.00. 
Sist oppdatert 29.11.2021 klokken 23:03 av Nicolai Prebensen

Dette er tidslinjen som eventuelt må overholdes dersom det skal sendes søknad om splitting av kommunen innen 1. mars 2022. (Foto: Skjermdump fra Kristiansand kommunes sending)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no