Starter forberedelser til konsekvensutredning om oppsplitting

  Jon Aamodt
  17. nov. 2021
  20:30
Bystyret i Kristiansand vedtok onsdag med 62 mot 9 stemmer å igangsette forberedelser til arbeidet med en ekstern konsekvensutredning av en eventuell oppsplitting av storkommunen Kristiansand. 

Bystyrets vedtak
Den viktigste delen av vedtaket lyder: 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å planlegge at det gjennomføres en utredning i tråd med brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) datert den 12. november 2021, og mandat som vedtas av bystyret den 1. desember 2021. 

Utredningen skal: 
  • brukes som kunnskapsgrunnlag for bystyret ved vurdering av om innbyggerne skal høres
  • være grunnlag for informasjon til innbyggerne i forkant av en eventuell høring 
  • gi grunnlag for bystyret å ta stiling til om det skal sendes en søknad fra Kristiansand kommune om deling til departementet innen den 1. mars 2022
I et tilleggspunkt blir det presisert at kommunedirektørens fullmakt må endelig bekreftes når kommunestyret møtes til et ekstraordinært møte 1. desember. 

Kommunedirektør Camilla Dunsæd orienterte ved møtets oppstart om departementets «Informasjon til tvangssammenslåtte kommuner om prosess og tidsplan for mulig deling», og presiserte særlig de korte fristene som foreligger for at en eventuell søknad kan sendes departementet innen 1. mars 2022. 

- Det er kommunestyret som må vurdere om deling er det beste for innbyggerne, presiserte kommunedirektøren og viste til at dette trolig i denne perioden er den beslutningen med størst konsekvenser som bystyret nå skal fatte. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Kostnaden starter nå
Når bystyret nå har vedtatt å starte en konsekvensutredning er hensikten at denne skal brukes som kunnskapsgrunnlag for bystyret ved vurdering av om innbyggerne skal høres. Den skal videre være grunnlag for informasjon til innbyggerne i forkant av en eventuell høring og gi et grunnlag for bystyret å ta stiling til om det skal sendes en søknad fra Kristiansand kommune om deling til departementet innen 1. mars 2022.

Arbeiderpartiets forslag som ble vedtatt betyr at kommunedirektøren kan benytte inntil 1,3 millioner kroner som  dekkes over disposisjonsfondet til konsekvensutredning. Departementet dekker etter søknad inntil 100.000 kroner av dette

Vedtaket innebærer videre at kommunedirektøren gis fullmakt til å planlegge for en mulig innbyggerhøring med de økonomiske og ressursmessige konsekvenser det medfører. Kostnader til planlegging, inntil én million kroner, skal dekkes over disposisjonsfondet. Under dette punktet skriver departementet at tvangssammenslåtte kommuner som ønsker å høre innbyggerne i spørsmålet om deling, kan etter søknad motta inntil 100.000 kroner i tilskudd til dette.

Hva en eventuell folkeavstemning vil koste er per nå uklart, men kommunedirektøren opplyste at siste valg i Kristiansand hadde en kostnad på rundt fem millioner kroner. 

Tilleggspunktet som ble vedtatt onsdag kveld innebærer at kommunedirektørens fullmakter må endelig bekreftes i bystyrets møte 1. desember. 

Må starte nå
Med de fristene som kommunedirektøren skisserte i sin tidslinje, understreket kommunedirektøren at bystyret måtte gi sitt klarsignal allerede i dette møtet for å komme i mål. 

- Det er aldri blitt fred, og vi må få en avgjørelse. Vi støtter derfor en folkeavstemning, sa Senterpartiets gruppeleder Reidar Heivoll. 

Han uttalte videre at han ikke fornøyd med brevet fra departementet som han beskriver som«noe helt annet enn det min partileder gikk ut med i valgkampen» og han beskriver videre departementets uttalelser om dekning av kostnader som «ullen». 

FrPs Christian Eikeland ønsket ikke å avvente en utredning før bystyret vedtar folkeavstemning og fremmet derfor forslag om at «Bystyret ber om at det gjennomføres en folkeavstemming i Søgne og Songdalen om mulig oppløsing av Nye Kristiansand. Parallelt gjennomføres en ekstern konsekvensutredning». 

FrPs forslag falt med 53 mot 18 stemmer (DEM, FrP, SP og Uavh 4).

Et forslag fra Demokratene om å bevilge 100.000 kroner til aksjonsgruppen som ønsker at Songdalen skal bli egen kommune igjen falt med stemmetall 58-13 (DEM, Uavh 5 og KrF 2).

- Unngå amputasjon
Arbeiderpartiets Dagfinn Harr relaterte det som er i ferd med å skje til sitt eget yrke og konkluderte med følgende;

- Jeg håper vi ender med indremedisin og psykiatri, ikke amputasjon. 

- En trist kveld, vi har fakta på bordet, vi har hatt det hele tiden og støtter ikke folkeavstemning. Det er tid, penger og energi som kunne gått til noe bedre, var Ivar Bergundhaugens (V) korte budskap.

- Skal vi bli dratt inn i en reversering sammen med Søgne? Det er det folk i Songdalen sier til meg, uttalte Høyres Kjetil Aasen og minnet om at det var Stortinget som slo sammen de tre kommunene. 

- Først utredning, så får vi gjøre en vurdering. Er det noen som glemmer at vi har et arbeidsgiveransvar. Mange lurer på hva skjer med meg og min stilling, kommenterte Bjørn Egeli (Ap) som gav sin fulle støtte til at hovedverneombudet uttalte seg i saken.

12. januar 2022
Kveldens vedtak i bystyret innebærer at kommunedirektøren kan starte forberedelser til arbeidet med en konsekvensutredning. Bystyret må bekrefte dette mandatet 1. desember, men først 12. januar 2022 vil bystyret ta stilling til om denne utredningen fører til folkeavstemning, innbyggerdialog, om det skal sendes søknad om oppsplitting til departementet eller om prosessen stopper her. 
Sist oppdatert 17.11.2021 klokken 20:35 av Nicolai Prebensen


Kommunedirektørens tidslinje. (Foto: Skjermdump fra Kristiansand kommunes sending)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no