Beboere, pårørende og politikere har etterlyst informasjon etter at dagsenteret er flyttet ut fra Lundeien. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Lundeveien: - Beklagelig at situasjonen oppleves mindre trygg

  Jon Aamodt
  12. sept. 2021
  16:19
N247 har tidligere skrevet om hvordan beboere i kommunale leiligheter i Lundeveien opplever en annerledes hverdag etter at dagsenteret ble flyttet til nyåpnede Kleplandstunet. Flyttingen er et resultat av tidligere politiske vedtak i Søgne kommune og oppfølging av disse fra Kristiansand kommune. 

Lokalpolitikere fra KrF og Demokratene har tatt opp saken i Helseutvalget, sist i møtet 7. september der Vidar Kleppe ba om en orientering fra administrasjonen. 

- Alarmerende telefoner
- Vi har fått alarmerende telefoner angående beboere i Lundeveien, og jeg har bedt om å få en redegjørelse når vi setter møtet i helseutvalget. Dette er ikke første gang vi får informasjon fra andre før vi får den fra administrasjonen, uttalte Kleppe da han gikk på talerstolen i dette møtet. 

Leder av Helseutvalget, Anja Ninasdotter Abusland (Sp) svarte på Kleppes anmodning at administrasjonen i løpet av få dager skulle sende ut skriftlig informasjon til utvalgets representanter og gi en grundig orientering i utvalgets neste møte som er 21. september. 

- Jobbes med løsninger
Kommunalsjef Mette B. Nilsen (bildet) sa ved sammen anledning til N247 at enheten er kjent med forholdene i Lundeveien og la til at det jobbes med løsninger for å finne positive tiltak og treffpunkter. 

- Vi skjønner at noen opplever at det blir tomt og tyst når mye aktivitet har flyttet ut, og mye liv og røre som de har vært en del av har forsvunnet. Vi kan ikke flytte tilbake personell fra dagsenteret, de har sin jobb å gjøre på Kleplandstunet nå, sa Nilsen til N247. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I den skriftlige informasjon til Helseutvalget går administrasjonen først inn på bakgrunnen for de endringer som er gjennomført og beskriver deretter de tilbud som i dag blir gitt til beboerne. I tillegg til beboere i Lundeveien vil endringene også ha påvirkning for beboere i serviceleilighetene på Langenes. 

- Beklagelig at situasjonen oppleves mindre trygg
I orienteringens del om administrasjonens oppfølging og videre arbeid skrives blant annet: «Administrasjonen ser at stedlig bemanning i tilknytning til dagaktivitetstilbudet til eldre som har vært ved Lundeveien, kan ha vært viktig for den opplevde tryggheten og den sosiale situasjonen til eldre beboere i serviceboligene. Det er beklagelig at situasjonen nå oppleves som mindre trygg for noen – det jobbes prioritert med dette».

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Det har tidligere vært stor aktivitet med dagsenter og sosiale treffpunkter knyttet til kommunale tilbud i Lundeveien. (Arkivfoto: Jon Aamodt).

Her er administrasjonens orientering til politikerne i Helseutvalget: 

Orientering om flytting av dagsenter fra Lundeveien til Kleplandstunet og tilpasninger i forbindelse med dette
Som en oppfølging av spørsmål fra politikere og oppmerksomhet i media orienteres helseutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer om bakgrunnen for flytting av dagsentertilbud til Kleplandstunet og hvordan dette er fulgt opp. 

Bakgrunn og vedtak som ligger til grunn for saken
Etablering av nye omsorgsboliger på Tangvall (Kleplandstunet) gjennomføres slik det fremkommer i vedtatt økonomiplan for 2021-2024:

For å ha riktig kapasitet de førstkommende årene er det nødvendig å ta i bruk bygget i Søgne gradvis. Dette er også i tråd med beskrivelsene i helse og omsorgsplanen for gamle Søgne kommune som lå til grunn for vedtatt investering. Dersom alle 64 plasser skal settes i drift fra 2021/2022 må andre eksisterende omsorgstilbud midlertidig legges ned og flytte drift til Tangvall.  Kommunedirektøren finner dette krevende og ikke hensiktsmessig, og foreslår at dagsenter og kontorer for hjemmetjenester i byggets 1. etasje tas i bruk fra 2021. I løpet av høsten 2022 åpner 32 omsorgsboligplasser på Tangvall.

Kleplandstunet er planlagt som heldøgns omsorgsboliger med bokollektivløsning og bemanningskonsept tilsvarende Strømmehaven. Samtlige omsorgsboligtilbud i Kristiansand kommune er organisatorisk plassert i kommunalsjefområdet Omsorgssenter.

Budsjettvedtaket om etablering av Kleplandstunet og flytting av dagsentertilbud til de nye lokalene i 2021, ble fulgt opp i forbindelse med rapporteringen ved 1. tertial. Sak 25/21: 1. tertialrapport 2021 helse og mestring, ble behandlet av helseutvalget 8 juni. Under kommunalsjefområdet hjemmetjenester og rehabilitering som har ansvar for kommunens dagsentertilbud til eldre omtales dette særskilt:

Serviceleiligheter og dagsenter på Lunde 
Når nytt dagsenter åpner på Kleplandstunet i august så flyttes dagsenteret på Lunde med ansatte over til nye dagsenterlokaler.

På Lunde er det i dag 21 leiligheter hvor 8-10 beboere benytter enten dagsenteret eller deltar i felles måltider. Flytting av dagsenter til Kleplandstunet vil medføre følgende: 
  • Beboere som har dagsentertilbud tilbys dette videre på nytt dagsenter på Kleplandstunet hvor måltider inngår. 
  • Beboere som ikke har et dagsentertilbud, men trenger bistand i måltider, får oppfølging fra hjemmetjenesten. 
  • Beboere i serviceleiligheter som blir berørt av endringer informeres grundig når dagsenter flytter i august. De fleste beboere som klarer seg selv i måltidsituasjoner og blir i liten grad berørt av endringen. 
  • Foreslåtte endringer ert drøftet med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. 
Serviceleiligheter på Langenes 
6 av 12 serviceleiligheter på Langenes er i bruk i dag. Beboerne på Langenes har fra tiden i gamle Søgne ikke hatt anledning til å benytte seg av dagsenterplass, men de har hatt et tilbud en dag i uken med besøk av aktivitør. Dette har 2-3 beboere benyttet seg av. Beboerne vil tilbys plass på nytt dagsenter når det åpner i august, og da fases dagens ordning med aktivitør ut. 

2-3 beboere benytter seg av felles måltider i ukedager, hvor en ansatt har dette som oppgave. Øvrige beboere klarer seg ellers selv. Beboere som trenger bistand ved måltider blir ivaretatt av hjemmetjenesten når nytt dagsenter åpner på Kleplandstunet. 

Beboere som berøres informeres grundig om endringene. I planer fra gamle Søgne kommune var tanken å gradvis flytte alle beboere i serviceleiligheter på Langenes og Lunde til Kleplandstunet. Behov til den enkelte beboer vil styre tildeling av omsorgsbolig på Kleplandstunet når disse åpner høsten 2022.

Administrasjonens oppfølging og videre arbeid
Hjemmetjenesten har hatt og er i jevnlig dialog med beboerne i serviceboligene ved Langenes og Lundeveien om videre tjenestetilbud og har bistått med informasjon. Hjemmetjenesten har vært i dialog med den enkelte om individuell tilrettelegging. Beboerne ble invitert til samtale og kunne ha med seg pårørende i disse samtalene. Alle beboere ved Langenes og Lundeveien har fått tilbud ved dag- og aktivitetssenteret ved Kleplandstunet – få beboere ved Lundeveien har takket ja til dette. Det er tilrettelagte transportordninger for brukere av dag- og aktivitetssentrene. 

Administrasjonen ser at stedlig bemanning i tilknytning til dagaktivitetstilbudet til eldre som har vært ved Lundeveien, kan ha vært viktig for den opplevde tryggheten og den sosiale situasjonen til eldre beboere i serviceboligene. Det er beklagelig at situasjonen nå oppleves som mindre trygg for noen – det jobbes prioritert med dette.

For beboere ved Lundeveien som ikke har takket ja til et dagaktivitetstilbud ved Kleplandstunet, legges det nå opp til felles måltider i fellesstue. Dette ivaretar også beboere som føler seg for skrøpelige til å takke ja til aktivitetstilbudet ved Kleplandstunet. 

Hjemmetjenesten er også i dialog med frivillige for å vurdere om de kan bistå med sosiale treffpunkter og aktiviteter. Dette arbeidet har blitt forsinket som følge av smitterestriksjoner i pandemien, men er nå gjenopptatt. I en overgang, frem til en har gode løsninger på plass med hensyn til samarbeidet med frivillige, vil hjemmetjenesten følge situasjonen tett.

Det har også blitt stilt spørsmål den siste uken når det gjelder Lundeveien, med hensyn til at det i området er boliger både til eldre og til innbyggere med psykiske lidelser. I Lundeveien er det i tillegg til 21 serviceboliger til eldre, en avdeling med samlokaliserte boliger til innbyggere med psykiske lidelser. Over en del år har en benyttet flere serviceboliger til psykisk helse. Det har i den senere tid ikke vært vesentlige endringer i beboersammensetning. En bemanningsbase tilhørende psykisk helsefeltet er stasjonert i Lundeveien. På dagtid er det minimum fire tilstede, på ettermiddag/kveld er det to på vakt, en på nattevakt. I helgen er det to på dag, to på kveld og nattevakt. Dette personalet følger opp de som bor i Lundeveien og i tillegg andre brukere i området som har tjenester fra psykisk helse. Det er ikke gjort endringer i bemanningen her. Ansatte vil nå i samarbeid med hjemmetjenesten følge situasjonen ekstra tett i forbindelse med endringene som er gjort vedrørende dagsenteret. Det er viktig å legge til rette for et godt bomiljø for alle. 

Administrasjonen er opptatt av å ha en god og tett dialog med både brukere og pårørende, og er avhengig av å komme i kontakt hvis det er innbyggere som har spørsmål eller usikkerhet knyttet til forhold som er omtalt i denne saken. En vil derfor oppfordre politikere som får henvendelser vedrørende dette om å bistå med å sette brukere, pårørende eller andre i direkte kontakt med tjenestene.
Sist oppdatert 12.09.2021 klokken 17:39 av Nicolai Prebensen

Dagsenteret er flyttet fra Lundeveien til nybygde Kleplandstunet. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no