Kleplandstunet: -Omsorgsboliger til 285 millioner ble igangsatt før sammenslåingen. (Foto: Jon Aamodt)

- Vil innbyggerne i Søgne virkelig ha en reversering av tvangssammenslåingen?

  Redaksjonen
  25. feb 2021
  21:10
Leserinnlegg 
Søgne ville i så fall bli en kommune neddynget i gjeld. For å betjene gjelden og opprettholde tilbudet til innbyggerne, så budsjetterte «gamle Søgne» kommune med mer enn en dobling i inntekter fra eiendomsskatt. Det er ikke lengre mulig «å skru klokka tilbake» til før tvangssammenslåingen og tro at alt vil bli som før.

Etter tvangssammenslåingen ble vedtatt i Stortinget, så vedtok «gamle» Søgne kommune investeringer på over én milliard. Omsorgsboliger til 285 millioner ble igangsatt før sammenslåingen, mens de endelige vedtakene vedrørende bygging av nytt skolesenter på Tangvall til cirka 460 millioner, ble sluttbehandlet av det nye bystyret i juni i fjor. I tillegg ble det også vedtatt investeringer i nytt skolebygg og uteområde ved Nygård skole, kunstgress, samt ny kulturskole. 

Leserinnlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Hvis Søgne hadde fortsatt som egen kommune etter 2019, så ville gjelden ha blitt fordoblet innen 2022. Søgne ville da ha hatt vesentlig mer gjeld, i forhold til inntekter, enn «gamle» Kristiansand. Søgne hadde mer i fond per innbygger ved sammenslåingen enn Kristiansand, men det hjelper bare litt i forhold til å kunne betjene en så stor ny gjeld.

I henhold til vedtatt økonomiplan i gamle Søgne kommune, så skulle de nye investeringene hovedsakelig finansieres ved å øke inntektene fra eiendomsskatt. I 2021 budsjetterte kommunen  med mer enn en dobling i inntekter fra eiendomsskatt i forhold til 2019. I ettertid så har det også vært behov for å øke investeringsbudsjettet for bygging av nytt skole- og idrettssenter, samt øke budsjettet til drift av alle de nye byggene på Tangvall. Dette ville sannsynligvis ha medført en ytterligere økning i eiendomsskatten, samt flere innsparinger og kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne. Fordelen med sammenslåingen er at nå slipper innbyggerne i Søgne å ta «hele regningen» alene, for alle de nye investeringene.

Høyre ønsker å avvikle den usosiale eiendomsskatten. For å oppnå dette er det en dårlig strategi å doble kommunes gjeld. Da går det feil vei. Avvikling av eiendomsskatten er vesentlig enklere å få til i den nye storkommunen. Dette fordi nye Kristiansand har vesentlig mindre gjeld i forhold til inntekter, enn Søgne ville ha hatt som egen «reversert kommune». 

Det er også verdt å huske på at Søgne, med hensyn til nye investeringer i bygg og anlegg, var den kommunen som kom klart best ut av tvangssammenslåingen. Totalt vil bydelen Søgne få de nyeste og flotteste barne- og ungdomsskolene, de beste idrettsanleggene og mer enn tilstrekkelig med nye omsorgsboliger. I tillegg får Søgne en ny videregående skole samlokalisert med ungdomsskolen på Tangvall. Det ble vedtatt i Fylkestinget i juni 2020 med en kostnadsramme på inntil 467 millioner. 

Med hensyn til antall innbyggere og inntekter, så var «gamle» Kristiansand cirka 8 ganger større enn Søgne. Bare de nye kommunale investeringene på Tangvall i skolesenteret og omsorgsboligene, på til sammen cirka 750 millioner, ville til sammenligning ha tilsvart en investering på hele 6 milliarder for «gamle» Kristiansand kommune.

Det er alltid minst to sider av en sak. Til nå har det vært lite fokus på de negative sidene ved en reversering. Stor gjeld og en dramatisk økning i eiendomsskatt er vesentlige momenter som taler mot en reversering. Det må også være med i vurderingen, og mitt håp er at vi kan diskutere alle sider av hva en reversering vil bety på en saklig og informativ måte.

Terje Ø. Pettersen 
Kristiansand Høyre  

Denne artikkelen er et leserinnlegg og reflekterer innsenders synspunkter i den aktuelle saken. 

Terje Ø. Pettersen, bystyrerepresentant for Kristiansand Høyre. (Foto: Jon Aamodt)

Bygging av nytt skolesenter til cirka 460 millioner kroner på Tangvall er godt i gang. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no