Reidar Heivoll (Sp), Roy Fardal (Uav), Jens Anders Ravnaas (TFL) og varaordfører Erik Rostoft (TFL). (Foto: Jon Aamodt)

«De vil så mye»

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  23. sept. 2020
  21:16
Mening: 
De vil så mye, de syv partene som i forkant av bystyremøtet onsdag kveld la frem sin politiske plattform som skal sikre samarbeidet ut denne bystyreperioden. 

Koalisjonen bestående av partiene Ap, SV, R, MDG, Sp, TFL og de fire utbryterne fra Demokratene presenterte en liste med tiltak det skal satses på de kommende tre år. Her trekkes bydelene og innbyggerinvolvering frem som ett av fire hovedpunkt. Det er ikke første gang vi får høre om dialog og involvering i bydelene. Helt i starten av året ble det tillyst 16 dialogmøter der formannskapet skulle rundt i bydelene i løpet av inneværende år. I slutten av februar var varaordfører Erik Rostoft blant innlederne da det ble tatt initiativ til bydelsråd i Søgne og Songdalen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

At den pågående pandemien har skapt vansker med å gjennomføre dialogmøter i den skala som var tiltenkt er forståelig, det samme gjelder arbeidet med å få fart på bydelsrådene. Denne reduserte aktiviteten kunne trolig ingen politiske vedtak bøte på. 

Hva er fulgt opp?
Før smittevernhensyn vanskeliggjorde avvikling av dialogmøter, fikk disse møtene en god start med avvikling av møter på Tangvall og på Nodeland. 

- Vi fikk mange konstruktive innspill på Tangvall for et par uker siden, uttalte ordfører Jan Oddvar Skisland i forkant av møte nummer to som ble holdt på Nodeland. 

I møtet på Nodeland var et generelt for dårlig busstilbud for de unge i hele tidligere Songdalen kommune et av hovedbudskapene fra de fire ungdomsskoleelevene fra Nodeland som møtte formannskapet i dette dialogmøtet. Spesielt ble bussforbindelse mellom Tangvall og Nodeland etterlyst. 

Når vi onsdag spør varaordfører og representantene fra Sp, TFL og Uavh. hva som er fulgt opp av konkrete saker fra de to nevnte møtene, blir de svar skyldige. På direkte spørsmål om buss, svares at dette er et spørsmål for AKT, men ingen av partene har vært i kontakt med AKT. 

For dårlig kommunikasjon
Politikere, innbyggere og media har nylig satt fokus på foreslåtte endringer i de kommunale tjenester og servicetilbud. En gjenganger i saker som endringer i hjemmetjeneste, søknadsfrister for frivillige lag og foreninger, betaling for bruk av kommunale idrettsanlegg og haller og flytting av kulturskole har vært mangel på kommunikasjon i flere ledd. 

- Vi hører nå at kulturskolens ansatte ikke har blitt ordentlig hørt, og de har jobbet med denne saken siden 2015. Det vitner ikke om god kommunikasjon og godt samarbeid. 

- Dette er ikke akseptabelt, sier Rostoft og legger til at dette er kulturdirektørens ansvar å ta tak i. 

- Administrasjonen har kanskje fått for store friheter, tilføyer Reidar Heivoll, gruppeleder i Senterpartiet. 

Han legger til at han er glad for den siste utviklingen i helseutvalget som nå legger opp til tett dialog mellom gruppeleder og direktør. 

Plattformen de syv partene presenterte onsdag inneholde fire hovedpunkt med i alt 36 underpunkt.

- Vi uavhengige fikk gjennomslag for mer satsing i bydelene, spesielt Søgne og Songdalen. Dette var veldig viktig for oss, sier Roy Fardal til N247.

Forbedring av kommunikasjon mellom administrasjon og politikere, mellom kommunen og innbyggerne, og en dialog og involvering som munner ut i konkret handling og et bedre tilbud for innbyggerne, kunne med fordel vært punkt nummer en i den framlagte avtalen. 

Her kan du lese koalisjonens satsing på bydelene:

Punkt 3.
Bydelene og innbyggerinvolvering 
«Det er i bydelene folk bor. Enkelt innbyggere opplever at tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand har gitt noe forringa tjenester i sin bydel. Harmonisering av tjenester, avgifter og eiendomsskatt har både positive og negative konsekvenser, særlig når disse sees på separat. Koalisjonen vil jobbe for at tjenestetilbudet i bydelen fortsatt skal være av høy kvalitet, og vi vil ha en eiendomsskatt som ivaretar en sosial profil for huseierne. Nabolag som involverer seg i sitt nærmiljø skal ha mulighet til å søke midler i kommunens Bydelsfond. Dette vil styrke trivsel og engasjement i bydelene.»  

«Vi vil: 
 • Lett tilgjengelige badeplasser og naturstier i bydelene
 • Utarbeide vide vedtekter for Bydelsfondet og bruke Stavanger som modellkommune for disse
 • Åpne skoler og fritidsklubber for nærmiljøet på søndager
 • Postjournal skal på sikt være tilgjengelig i fulltekst. Dette er krevende og kostbart, og vi vil derfor gjennomføre dette tiltaket gradvis 
 • Opprette flere grøntområder rundt om i byen, gjerne i samarbeid med grunneiere
 • Parsellhager/grøntområder kan stilles som rekkefølgekrav i regulering av byggeprosjekter
 • Stimulere til flere kolonihager/parsellhager/kjøkkenhager i bydeler, borettslag og nye boligprosjekter
 • Gjøre Kristiansand til en Klar Språk- kommune
 • Informere innbyggerne ved bruk av lett forståelige filmer/video
 • Utarbeide en dyrevernspolitikk for kommunen
 • Overta Langenes arbeidskirke
 • Doble størrelsen på Bydelsfondet
 • Utrede om et bunnfradrag, eller endring i reduksjonsfaktoren, kan brukes for å få en bedre sosial profil på eiendomsskatten 
 • Være åpne for ytterligere samarbeid mellom frivilligheten og kommunen, og legge til rette for bruk av frivillighet i samfunnsnyttige oppgaver der det offentlige ikke strekker til»

Koalisjonens nye politisk plattform ble presentert i forkant av onsdagens bystyremøte på Scandic Hotel Bystranda. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no