I en interpellasjon til ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) spør Christian Eikeland (FrP) og forhold knyttet til leie av kommunale idrettsanlegg. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Interpellasjon: - Betalingssatser for leie av idrettsanlegg

  Jon Aamodt
  15. sept. 2020
  17:34
Bystyrerepresentant Christian Eikeland (FrP) har sendt følgende interpellasjon til ordføreren foran bystyremøtet 23. september 2020.

Interpellasjon
I kulturutvalgets møte den 3. juni ble nye betalingssatser for idrettsanlegg behandlet. Saken kom som en oppfølging av bystyrets budsjettbehandling der det overordnet ble vedtatt gratis leie av kommunens idrettsanlegg og haller. Det fremgår tydelig i saksutredningen, som er på to sider pluss et vedlegg, at lag og foreninger skal betale leie dersom de driver inntektsgivende idrettsarbeid som turneringer, fotballskoler osv. 
Følgende prinsipp ble vedtatt enstemmig:

«Til kommersielle, inntektsgivende arrangementer og/eller utenomsportslige aktiviteter skal det betales leie.»

Interpellasjonen fortsetter under annonsen.
Annonse

Basert på dette prinsippet ble det vedtatt at når det arrangeres fotballskoler og turneringer skal lagene betale 560 kroner per dag, og ved skolefritidsordninger der lag står som arrangør skal det betales 110 kroner per time. På naturgressbaner ble det vedtatt høyere satser.

Fremskrittspartiet undres over hvordan saken kunne bli vedtatt enstemmig i kulturutvalget når bystyrets vedtok gratis leie av hall og bane for idrettslagene. I tillegg omhandlet ikke saken noe om de forhold der idrettslag har gått inn i etableringene av anleggene med egne midler og dugnadstimer. Det mener FrP er mangelfullt i saken, og ikke godt nok belyst i utredningen.

Nettmediet N247 har i en artikkel 14. juli en sak der lagenes konsekvenser av kulturutvalgets enstemmige vedtak fremgår når de arrangerer idrettsdager, fotballskoler og skolefritidsordninger.

Fremskrittspartiet mener de vedtatte retningslinjene medfører konsekvenser, og vi er av den oppfatning av at når idrettslag arrangerer aktivitet som turneringer og fotballskoler anser vi ikke dette som kommersiell aktivitet, men inntekter til frivillighet. Aktivitetene er basert på dugnad fra klubbenes medlemmer og resulterer i færre rekelotterier og dorullsalg for at barn og unge skal få delta på turneringer andre steder i land og utland.

Konklusjon:
Som nevnt belyser Fremskrittspartiet følgende formaliteter med kulturutvalgets behandling av saken:
  1. Saken er ikke godt nok utredet om forhold der idrettslag har gått inn med egne midler eller dugnadstimer til etablering eller nyrenovering av idrettsanleggene
  2. Fremskrittspartiet mener Kulturutvalgets enstemmige vedtak ikke er i tråd med bystyrets vedtak og intensjon om gratis leie av anlegg og haller. 
Vi stiller derfor følgende spørsmål til ordfører:
  1. Vil ordfører sette saken fra kulturutvalget den 3.6 på sakskartet til bystyret, da utvalgets vedtak vurderes å ikke være i tråd med bystyrets vedtak?
  2. Vil ordfører be om en ny utredning av saken, da saken den 3.6 ikke omtaler forhold der lagene har gått inn med egne midler og dugnadstimer til etablering og renovering av anlegg?
  3. Mener ordfører at når klubber arrangerer turneringer og fotballskoler, skal det ansees som kommersielt arbeid, eller er ordfører mer enig med Fremskrittspartiets tolkning, der slike arrangementer må ansees som inntekter til frivillig arbeid?
FrP fremmer følgende forslag for bystyret dersom ordfører i sitt svar tar et lignende initiativ:
Bystyret anser kulturutvalgets vedtak i sak 46/20 fra 3.6 for ikke å følge opp bystyrets intensjon og ber derfor saken fremmes på nytt i kulturutvalget, eventuelt fremmes direkte for bystyret.

Mvh Christian Eikeland
Bystyrerepresentant, FrP

- Skal fotballskole og turneringer regnes som kommersielle arrangementer, spør Eikeland. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no