Bjørn Ivar Birkeland og Tom Erik Dønnestad fra Nullvisjonen Agder (bakerst i bildet) i veien inn til Svarttjønnheia sammen med medlemmer fra velforeningen. Tor M. Markussen (t.v.) Kjetil Ersdal og Kari Johansson. (Foto: Jon Aamodt)

- Dette er ikke en trygg skolevei

  Jon Aamodt
  13. mai 2020
  11:15
En lang, smal og bratt vei slynger seg fra fylkesveien oppover og innover i boligområdet Svarttjønnheia. Boligområdet fra 80-tallet i tidligere Songdalen kommune ligger på toppen av Nodelandsheia, og med sine 220 husstander skal rundt 200 barn og unge hver skoledag i året ut av området via den omtalte veien for å komme seg til skole eller barnehage. 

- Tunballen skole, som ligger i gangavstand fra området, har rundt 80 elever herfra. I tillegg kommer to barnehager og elever til ungdomsskole og videregående skole, sier Tor M. Markussen. Hen er en av tre medlemmer fra den lokale velforeningen som tirsdag morgen var på plass i den smale og bratte bakken sammen med Tom Erik Dønnestad og Bjørn Ivar Birkeland fra Nullvisjonen Agder.

- Oppleves utrygg
- Bakken opp i boligfeltet er lang og bratt, og bare i løpet av den korte tiden vi har vært på stedet nå, har vi sett en betydelig trafikk i denne «blindveien» som fører til et av de største boligområdene i tidligere Songdalen kommune. I tillegg til mange barn til fots og på sykkel, så vi at svært mange av bilene er foreldre som velger å kjøre barna til skole og barnehage. Som følge av dette blir skoleveien mer belastet, og med det oppleves den mer utrygg for de myke trafikantene, sier Dønnestad. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Svarttjønnheia Velforening har i flere tiår jobbet med tiltak som kan trygge veien for beboerne. De siste årene har vi fått flere tilbakemeldinger på utrygge situasjoner for skolebarn, uvettig kjøring og høy fart. Dette kombinert med  en smal, bratt og svingete vei uten gang- og sykkelvei, har gjort at vi i samarbeid med FAU ved Tunballen skole gav tydelige og konkrete høringsinnspill til trafikksikkerhetsplanen for 2015 i tidligere Songdalen kommune, sier Markussen.  

- Midlene skjøvet ut i tid
Representantene fra velforeningen forteller at det omsider ble vedtatt en reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra fylkesveien opp til toppen av Svarttjønnheia. Denne var i utgangspunktet tatt med i kommunens budsjett for 2021, men er nå flyttet til 2022. 

- Kommunen har i dag strenge rekkefølgekrav ved etablering av nye boligområder. Det stilles krav til veibredde, ferdig opparbeidet gang- og sykkelvei, krysningspunkter og stigningsforhold. Dette boligområdet som er fra 80-tallet, hadde helt klart ikke fått klarsignal for oppstart om det hadde vært  bygd ut i dag. Det eneste vi beboere krever er at man ikke utsetter penger til opparbeiding av ny gang- og sykkelvei som følger av den vedtatte reguleringsplanen, sier Kjetil Ersdal fra velforeningen. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Barn på vei til skolen, til fots eller på sykkel, må dele veibanen med bilistene i mangel av en egen gang- og sykkelvei. (Foto: Jon Aamodt).

Representantene fra velforeningen peker videre på utfordringer som  kan oppstå når myke trafikanter ikke har en dedikert del av veien, men må dele kjørebanen med bilistene.

- Holder ikke fartsgrensen
- Vi registrerer at noen, både beboere og besøkende, ikke overholder fartsgrenser eller tar hensyn til myke trafikanter. Det er ingen alternative skoleveier for barna, og alle stikkveiene leder inn i den store og bratte bakken. I tillegg til smal veibredde, er det også lite til ingen veiskulder. Dette gir svært  høy risiko for uhell, spesielt vinterstid med brøytekanter. Selv om Svarttjønnheia er et prioritert område for brøyting, opplever barna til stadighet å måtte hive seg ut i skråningen for å unngå enten å bli kjørt på av personbiler eller komme for nærme brøytebilen, utdyper Markussen.  

Etter samtaler med Nullvisjonen ønsker velforeningen å rekvirere en fartsmåling i bakken for å kunne dokumentere hverdagen for de små som ferdes langs veien. De ser på dette som et viktig tiltak både som grunnlag for holdningskampanjer og for å  sikre at det kommer midler til bygging av den regulerte gang- og sykkelveien. 

- Et tiltak er helt gratis
Representantene fra Nullvisjonen har ingen vansker med å forstå frykten mange av beboerne føler i en smal og bratt vei med mange kryss.

- Det at det ikke er noen gjennomgangstrafikk gjør jo at det i all hovedsak er beboere selv som kjører her, og man må da kunne forvente at sjåførene tar hensyn til egne og naboenes barn og reduserer farten og følger godt med. Nettopp dette  tiltaket er jo helt gratis. Det å endre holdninger, redusere farten og med det gjøre situasjonen tryggere for alle, presiserer Dønnestad. 

Han legger til at Nullvisjonens Agders ikke kan se at fartsdempende tiltak som fartshumper er praktisk gjennomførbart, spesielt vinterstid i den bratte bakken. 

- En gang- og sykkelvei eller et fortau vil på en bedre måte trygge de mange myke trafikantene. Vi vil også spesielt anbefale en gå/sykle kampanje i samarbeid med skolen, FAU og folkehelsekoordinator i kommunen. Se gjerne dette i sammenheng med anbefalinger om «Hjertesone» som brukes i mange skolers nærområder, oppsummerer representantene fra Nullvisjonen Agder. 

Sist oppdatert 13.05.2020 klokken 11:26 av Nicolai Prebensen

Boligområdet Svarttjønnheia fra 80-tallet ligger i tidligere Songdalen kommune, helt på toppen av Nodelandsheia. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no