Etter litt teknisk krøll i oppstarten, ledet helseutvalgets leder Anja Ninasdotter Abusdal, utvalget gjennom deres første møte avholdt på Skype tirsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Fordelte midler fra tilskuddsordninger uten å forlenge søknadsfrist

  Jon Aamodt
  25. mars 2020
  13:02
40 minutter etter oppsatt tid var helseutvalget igang med sitt videomøte tirsdag. I dagens første møte skulle utvalget ta stilling til om møter i dagens situasjon kan avvikles som fjernmøter. Selv om noen av representantene mente fysiske møter i bystyresalen var å foretrekke, vedtok utvalget enstemmig at møtene kan avvikles som fjernmøter under de rådende omstendigheter. 

- Vi er det første utvalget som prøver ut fjernmøte på Skype, sa utvalgsleder Anja Ninasdotter Abusland (Sp) og understreket at det gjelder å skaffe seg erfaring fra denne måten å avholde møter på.

Utvalgets hovedmøte tirsdag kom i gang 45 minutter etter oppsatt skjema og startet med informasjon fra helsedirektør Brede Skaalerud om den ekstraordinære situasjonen relatert til spredningen av koronavirus. 

Tilskuddsordninger
Utvalget skulle igjen behandle tildeling av midler innenfor de fire områdene:
  • Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet
  • Tilskudd til bruker-, interesse- og pårørendeorganisasjoner
  • Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv.
  • Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorg- og sosialfeltet
I sitt forrige møte vedtok utvalget å utsette behandling av disse sakene og ønsket å forlenge søknadsfristen til 1. april grunnet mangel på søknader fra de tidligere kommunene Søgne og Songdalen. I ettertid er det reist tvil om utvalget har kompetanse til å vedta en slik utsettelse. Sakene kom derfor til ny behandling i dette møtet, og kommuneadvokat Bernt Jørgen Stray var til stede i møtet for å redegjøre for juridiske vurderinger og svare på spørsmål omkring saken 

Espen Saga (H) ønsket svar fra administrasjonen på om det er kommet nye søknader etter oppslag i N247 der utvalgets siste vedtak ble referert. Han ønsket også svar på hvordan den tidligere fellesnemnda kunne binde opp nåværende utvalg angående søknadsfrister og om bystyret i så fall har kompetanse til å endre vedtak fra fellesnemnda. 

Ingen nye søknader
Til Sagas første spørsmål svarte administrasjonen at det ikke er kommet inn nye søknader og at ny søknadsfrist aldri er blitt annonsert i media. 

Kommuneadvokat Bernt Jørgen Stray la deretter til at det kun er bystyret som kan endre et reglement fastsatt av fellesnemnda så sant ikke utvalget har fått delegert myndighet til å foreta slike endringer. 

Fra administrasjonens side ble deg lagt til at det i tillegg til de tilskuddsordningene som utvalget behandlet i dag, også eksisterer et samlelegat som har som formål å stimulere til frivillig innsats. Søknadsfristen for dette legatet var i år utsatt, men med ny søknadsfrist 15. mars er det nå for sent for lag som har ventet på informasjon om den tidligere utsatte fristen til 1. april å søke fra dette legatet. 

Ikke mulighet
Utvalget behandlet deretter administrasjonens forslag til fordeling av midlene som er avsatt innenfor de fire områdene. I vedtakene har utvalget endret på den interne fordelingen mellom kandidatene som var blant de opprinnelige søkerne. Frivillige lag og foreninger som ikke var informert om søknadsfristen i november 2019 får med dagens vedtak ikke mulighet for å søke om midler for inneværende år fra den potten som er avsatt i økonomiplanen for kommunen. 

Kommuneadvokaten informerte utvalget om at reglement vedtatt av fellesnemnda (bildet) ikke kan endres av utvalget dersom dette ikke har fått delegert fullmakt til slik endring. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no