Pressemelding
- Dagens trafikkavvikling gjennom Kristiansand koster transportnæringen minimum 50 millioner kroner i året. Dette er uholdbart over tid, skriver Rita Birkeland, styreleder NLF Agder, Trond Backer, administrerende direktør i NIKR og Trond Madsen, konstituert regiondirektør i NHO Agder i pressemeldingen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

«Næringslivet trenger Ytre Ringvei: Kø er dyrt og miljøskadelig»

  Nicolai Prebensen
  05. feb 2020
  14:11
Dagens trafikkavvikling gjennom Kristiansand koster transportnæringen minimum 50 millioner kroner i året. Dette er uholdbart over tid. Derfor står næringslivet i regionen samlet om at det er viktig å få realisert Ytre ringvei så raskt som mulig og uavhengig av fremdriften i andre samferdselsprosjekter i regionen. 
 
Den fremtidige gjennomgangstrafikken på E18/E39 er avhengig av en ny Ytre ringvei. Dagens veistandard er ikke god nok og E18/E39 gjennom Kristiansand er den desidert mest trafikkerte tofelts-veien mellom Vestlandet og det sentrale østlandsområdet. Her går det vogntog med blant annet mat, industriprodukter, byggevarer, landbruksprodukter og medisiner mm.

Ifølge tall fra Agder fylkeskommune og Statens vegvesen er ca. 8 prosent av trafikken på denne strekningen tyngre kjøretøy, og det meste av tungtrafikken er gjennomgangstrafikk. Både miljømessige og økonomiske hensyn taler klart for at denne trafikken over tid ikke kan ledes gjennom sentrum av Kristiansand.

Pressemeldingen fortsetter under annonsen.
Annonse

Nye veier AS gjør sine prioriteringer av hvilke prosjekter som skal bygges ut med bakgrunn i samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Inntil nå har ikke Ytre ringvei nådd høyt nok opp i disse prioriteringene. Den viktigste årsaken er enkel: det koster for mye å bygge ut strekningen sammenlignet med den tidsgevinsten man oppnår med dagens planlagte trasé.
 
Vi mener flere faktorer må vektlegges i forbindelse med dette prosjektet. Kostnadene knyttet til dagens kø-situasjon gjennom byen, samfunnssikkerheten og utslippene som køen fører med seg, må også vektlegges i beregningen av samfunnsnytten. Samtidig må Kristiansand kommune bidra til å få ned kostnadene gjennom å legge til rette for nye trasé-valg og enklere løsninger som er billigere å bygge enn det dagens planer legger opp til.  

E18/E39 er en del av et internasjonalt veinettverk, det såkalte TEN-T nettverket, som er et EU-program som skal sikre at Europa har et effektivt og bærekraftig transportnettverk. Dette skal bidra til effektiv flyt av varer og tjenester i det indre markedet, og sikre europeisk næringsliv konkurransekraft. Dagens løsning for E18/E39 gjennom Kristiansand møter ikke disse kravene.

NHO Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Norges lastebileier-Forbund mener Nye veier må legge fram planer for Kristiansand kommune som vil gi et resultat som styrker samfunnsnytten til prosjektet Ytre ringvei betydelig. Målet må være økt tidsbesparelse, lavere kostnader og økt vektlegging av viktige samfunnsøkonomiske elementer som til nå ikke har vært tilstrekkelig innarbeidet i analysene.  
 
Basert på medieomtale og andre signaler fra Nye veier, så synes det som om veiselskapet har klare ambisjoner for å få fortgang i utviklingen av prosjektet Ytre ringvei. Det betyr at nøkkelen til rask oppstart av Ytre ringvei sannsynligvis vil havne i Kristiansand bystyre. Da må politikerne i Kristiansand være spenstige og smidige nok i sine prioriteringer, slik at Nye veier får en trasé som gjør en snarlig byggestart mulig. Enhver unødvendig forsinkelse av fremdriften påfører næringslivet i regionen økte kostnader. Det er ikke akseptabelt.

Rita Birkeland
Styreleder NLF Agder
 
Trond Backer
Adm. dir NIKR
 
Trond Madsen
Konst. regiondirektør NHO Agder

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no