Anleggsdekning i Søgne er over landsgjennomsnittet. I løpet av 2020 flyttes dagens Søgne stadion, samtidig som andre baner oppgraderes med nytt dekke. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Søgne over landsgjennomsnitt på idrettsanlegg

  Jon Aamodt
  21. nov. 2019
  09:53
Muligheten til å utøve fysisk aktivitet betyr mye for mange. Spesielt for barn unge er den organiserte idretten en viktig arena for sosialisering, samhold, vennskap og mestring, skriver nye Kristiansand kommune om bakgrunnen for at kommunen har utarbeidet «Strategidokument for idrett og friluftsliv 2020 – 2022».

På bakgrunn av den kartlegging av anlegg som er utført, konkluderes med at samlet status for de tre tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand innenfor feltet idrett og friluftsliv i stor grad er positiv. Videre blir det slått fast det på tross av noen geografiske ulikheter er god og bred anleggsdekning på idrettsfeltet. 

God anleggsdekning
Nåværende Kristiansand kommune har en anleggsdekning som er høyere enn både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for de 10 største storbyene, både målt opp mot innbyggertall og aktivitet. Det som i tillegg er verdt å merke seg er at også Søgne kommune har en anleggsdekning som er høyere enn landsgjennomsnittet og på lik line med Kristiansand og de 10 største byene i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Idretten i ny kommune vil ha omtrent 35.000 medlemskap, samt cirka 13.000 medlemmer i bedriftsidretten. Dette fordeler seg på cirka 147 idrettsklubber. Søgne kommune alene har i dag registrert 20 idrettslag med i alt 3.633 medlemmer. Videre har kommunen 243 registrerte anlegg innenfor kategoriene idrettsanlegg/nærmiljø/friluftsanlegg. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Søgne skytterlag er allerede godt i gang med bygging av nytt anlegg i Årdalen. Bildet viser sprenging av første salve i anleggsarbeidet med banen. (Foto: Nicolai Prebensen).

Nye anlegg lokalt
I Søgne er følgene idrettsanlegg under planlegging eller bygging:
  • Årdalen: Skytebane nr. 2, 100 m, 200 m og skytterklubbhus (Søgne skytterlag)
  • Søgnetunet: Ridehall og stall nr. 2 (Vest-Agder fylkeskommune)
  • Tangvall:
  • Flytting/nyetablering av Søgne stadion - friidrett og fotball (naturgressbane, komplett friidrettsanlegg, tribuner, klubbhus, utstyrsbod, tidtakertårn, oppvarmingsbaner, 4 sandvolley-ballbaner), reetablering av kunstgress. Dette ligger i idrettens handlingsplan og er en del av skoleprosjektet til Tangvall ungdomsskole og Søgne videregående.
  • Idrettshall - planlagt inn i ny skoleetablering
  • Basishall turn - planlagt inn i ny skoleetablering
  • Det foreligger et kommunestyrevedtak fra 13.12.18 om å jobbe videre med å legge til rette for svømmehall samt ishall. 
  • Fotballhall 9’er, og nytt klubbhus for fotballen ønskes. 

Turløyper
Søgne har flere turløyper og turområder. En god del av løypene har god standard og er tilgjengelig for alle (rullestoler/barnevogner). Andre har enklere standard og er kun fremkommelig til fots. De fleste av turløypene er merket og har lokale skilt. Søgne har ikke løypelag. Det er utarbeidet turkart for Rossevann: Vågsbygda – Berge. Det er også laget ei bok som beskriver 50 turer i Søgne.

Det er ei lysløype for vinterbruk på Årstøl hvor Søgne Skiklubb kjører skispor. Det har også de siste årene vært arbeidet med å få på plass ei sentrumsnær lysløype.

Kysten
Skjærgårdsparken omfatter hele kyst-strekket av Søgne, og har store arealer som er statlig sikret til allment friluftsformål. 

Friluftsparken i Søgne inngår som en del av Skjærgårdsparken– Helleviga, Romsviga, Paradisbukta og Donevann, m.m. som driftes av Midt-Agder Friluftsråd. Området strekker seg fra hav til hei, og inneholder et stort turløypenett, aktivitetselementer, gapahuker, bålplasser og friluftstoaletter. Helleviga har en særlig stor grad av tilrettelegging med tilgjengelighet for alle.

Av strategidokumentet fremgår videre at samlet sett har den nye kommunen mange fortrinn innen idrett og friluftsliv som må sikres og videreutvikles om kommunen ønsker å opprettholde dagens posisjon innen dette området. Etableringstakten av nye anlegg bør følge befolkningsutviklingen og ses opp mot aktivitetsomfang/idrettsgrener. Etablering av nye, planlagte idrettsanlegg i nåværende Søgne kommuner vil ytterligere styrke det helhetlige tilbudet.

Søgne har flere turløyper og har bevilget kommunale midler til oppgradering av flere av disse. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no