- Jeg er enig med Høyre i at private skal få bygge barnehage, men der stopper også enigheten, sier Jan Erik Tønnesland, varaordfører i Songdalen og femtekandidat på Arbeiderpartiets liste ved kommunevalget 2019. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Valgkampen: - Kommunene driver barnehagene på en utmerket måte

  Jon Aamodt
  19. aug. 2019
  12:24
- Jeg leser at Høyre i nye Kristiansand etterlyser et nytt tilbud i Songdalen. De vil at et privat barnehagekonsern skal få etablere seg på Lysgård. Jeg er enig med Høyre i at private skal få bygge barnehage her, med der stopper også enigheten, sier Jan Erik Tønnesland, varaordfører i Songdalen og femtekandidat på Arbeiderpartiets liste ved kommunevalget 2019.

Tønneland mener at kommunene og deres ansatte, sammen med de ideelle barnehagene, drifter og driver barnehagene på en utmerket måte uten å ha et konkurranseelement hengende over seg. 

- Ved å privatisere og konkurrere om de minste barna våre vil Høyre i nye Kristiansand oppnå optimal kvalitet i barnehagene. Det hadde vært fint om Høyre i nye Kristiansand kunne forklare hva de her mener med optimal kvalitet, fortsetter Tønnesland. 

Han understreket at for Arbeiderpartiet er det et viktig kvalitetskriterium at kompetansekravet er på plass i den enkelte barnehage og mener at kommunene har en større påvirkningskraft på sine egne barnehager. 

- Barnehagene har et viktig samfunnsmandat, og det å kunne styre kompetanseutviklingen viser seg å være en fordel og en styrke. Slike løft eller satsinger kan de private melde seg ut av, eller de kan velge å prioritere egne satsinger, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Tønnesland minner om at regjeringen høsten 2017 reviderte kompetansestrategien for barnehager for perioden 2018 til 2022, og at et mål her er å sikre at de ansatte har den kunnskapen som trengs for å følge opp rammeplanen. 

- Songdalen kommunen oppfyller gjennom sine dyktig ansatte denne pedagognormen med 100 prosent, konstaterer han.

- Private står ikke for et variert tilbud
Han viser til at Høyre i nye Kristiansand mener private barnehagekonsern vil gi foreldrene et variert tilbud, og sier at han har problemer med å forstå hvilke varierte tilbud private barnehagekonsern kan gi som ikke kommunale og ideelle barnehager også kan levere. Songdalens nåværende varaordfører ser heller ikke at de store private konsernene står for et variert tilbud eller mangfold. 

- Det viser seg at barnehagene drives nokså likt i Norge. Det er barnehager av god og dårlig kvalitet både når det gjelder private barnehagekonsern og kommunale barnehager. Jeg mener at mangfoldet opprettholdes og utvikles med gode kommunale barnehager sammen med naturbarnehager, Montessori- eller Steiner-barnehager, idrett- og musikkbarnehager. Mange av disse er små ideelle barnehager, og jeg mener de små ideelle barnehagene har fått dårligere kår. Det handler om at de får samme tilskudd per barn som store barnehager, men ikke har de stordriftsfordelene som større konsern har. Dette bekymrer meg og kan gå ut over mangfoldet.  

- Det er viktig for foreldre, at barnehagen ligger i nærmiljøet eller ligger på vei til jobb. Jeg mener Høyres barnehagepolitikk vil føre til at private barnehagekonsern vil etablere seg der markedet er og der stordriftsfordelene kan taes ut, men jeg tviler på disse konsernene vil finne de samme fordelene i Finsland eller andre utkanter av nye Kristiansand.

- Ville fått vår støtte
Varaordføreren minner om at i Songdalen har Høyre ledet Tjeneste- og levekårskomiteen denne perioden og sier dette partiet har hatt «hånda på rattet» og vært i posisjon til å utvikle et variert og mangfoldig tilbud til barn og foreldre. Han sier Høyre ville fått Arbeiderpartiets støtte til en kommunal barnehagepolitikk med fokus på et variert og mangfoldig tilbud. 

- Jeg mener det er fullt mulig å oppnå mangfold, optimal kvalitet, kreativitet, utvikling og fremoverlente kommunale barnehager, men det er en forutsetning at politisk vilje er til stede, avslutter Jan Erik Tønnesland. 


- Høyre ville fått Arbeiderpartiets støtte til en kommunal barnehagepolitikk med fokus på et variert og mangfoldig tilbud, sier Tønnesland. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no