Kommunestyret i Søgne skal 20. august i et ekstraordinært møte på nytt behandle Christian Eikelands interpellasjon om kommunale helse- og omsorgstjenester. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Fellesnemnda må vedta eventuell endring av praksis

  Jon Aamodt
  15. aug. 2019
  16:18
Kommunestyret i Søgne skal i et ekstraordinært møte 20. august igjen behandle interpellasjonen fremmet av Christian Eikeland 20. juni i år der han tar opp spørsmål knyttet til kommunalt tjenestetilbud med bakgrunn i administrasjonens tilbud til Alethia som gjennom sin verge har søkt om opphold ved Signo Vivo i Vestfold. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Et enstemmig kommunestyre vedtok en generell uttalelse som skulle være et sterkt signal om at administrasjonen skulle foreta en ny vurdering av den konkrete saken, og det var knyttet en forventning om at administrasjonen etter en ny vurdering skulle åpne for å gi søkeren et tilbud utenfor kommunen. 

- Vurdert i samråd med Kristiansand
Et slikt tilbud har ikke kommet, og kommunalsjef Svein Resset skriver i en henvendelse til ordfører Astrid Hilde at det er foretatt en ny vurdering hvor også Kristiansand og nye Kristiansand har vært involvert i vurderingene. Det fremkommer av skrivet av leder av forvaltningen i nye Kristiansand vurderer at Søgne kommunes vedtak ivaretar behov, utvikling og muligheter for å kunne kommunisere med likesinnede, og at Søgne kommune per i dag kan levere forsvarlige helse- og omsorgstjenester til den aktuelle brukeren. Disse tjenestene videreføres i ny kommune, og vil i likhet med andre tjenestetilbud kunne justeres dersom brukers behov for tjenester endrer seg. 

Med henvisning til forvaltningslovens paragraf 35 første ledd, skriver kommunalsjefen at et enkeltvedtak ikke kan endres til ugunst for brukeren så lenge behovet er uendret. Han sier videre at det derfor ikke vil være mulig for Søgne å kjøpe tjenester for et halvt år uten at dette binder nye Kristiansand. På den bakgrunn ser han ingen annen mulighet enn at saken spilles inn for fellesnemnda dersom man ønsker å endre den praksis som de nåværende administrasjoner har lagt til grunn. Det blir videre anslått at dette kan føre til merkostnader i størrelsen flere 10-talls millioner knyttet til enkeltbrukere og 100-talls millioner for brukergruppen totalt sett. 

- Det er lite som tilsier at den nye kommunen vil ha økonomi til å takle denne type kostnader, ut fra de signalene som har kommet fra det pågående økonomiplanarbeidet, skriver kommunalsjefen. 

- Kan bli sak for fellesnemnda
I et svar til kommunalsjefen skriver ordfører Astrid Hilde blant annet at dette kan bli en politisk sak både i gammelt kommunestyre og i ny kommune eller fellesnemnda i forhold til hva slags tjenester ny kommune skal tilby sine innbyggere. 

- Dette er jo en kommunereform som bygger på nye robuste enheter og større fagmiljø. Vi i ny kommune bør levere på å samle spesialkompetanse til nettopp slike grupper som det her er omtalt. Da er også det å fortsette med gammel kommunestruktur og fragmenterte tjenester noe uegnet for fremtiden for å bygge nye robuste fagmiljø, skriver ordføreren. 

- Det ikke vil være mulig for Søgne å kjøpe tjenester for et halvt år uten at dette binder nye Kristiansand, sier kommunalsjef Svein Resset. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no