Svein-Harald Mosvold Knutsen er Tverrpolitisk Folkelistas 4. kandidat til kommunevalget 2019. (Foto: Privat)

«Eiendomsskatt til besvær»

  Nicolai Prebensen
  01. aug. 2019
  19:38
Det er ikke mange skatteformer her i landet som kan få sinnene i kok på samme måte som eiendomsskatten. Noen kommuner har den, andre har den ikke. I Kristiansand har det vært eiendomsskatt i en årrekke, og med tiden kan man si det slik at kommunen nok er blitt litt avhengig av disse faste inntektene.

Ikke desto mindre må det også her være mulig å kunne tenke nytt! Tallene nedenfor gjelder for den nåværende Kristiansand kommune uten Søgne og Songdalen

I dag er eiendomsskatten i Kristiansand på 5,7 ‰. Regjeringen har foreslått (og Stortinget vedtatt) at maksimal skattesats på eiendomsskatt skal reduseres fra 7 ‰ til 5 ‰. Det vil si en reduksjon for Kristiansand kommune på i overkant av 10 % av totalen, fra 5,7 ‰ til 5,0 ‰.

Eiendomsskatten innbringer nå ca. 260 millioner kroner i året for Kristiansand, slik at den nye maksimumssatsen vil redusere denne inntekten med ca. 26 millioner kroner. Men dette ønsker ikke de nåværende styrende krefter i vår kommune å være med på. I stedet vil man foreta en retaksering av alle eiendommer i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Det skal vel ikke veldig stor fantasi til for å tenke seg at dette vil bety en økning i skattegrunnlaget, altså verdien på den enkelte eiendom.

På denne snedige måten kan man da sørge for at selv om skattesatsen må reduseres til 5 ‰, vil kommunens inntekter fra eiendomsskatten bli minst like stor som før, sannsynligvis større. Og som om ikke det er nok med det, kommer denne retakseringen til å koste minst 25 millioner kroner av kommunens midler.

Folkelista synes dette er en fremgangsmåte som er lite i tråd med intensjonen bak Stortingets vedtak, som naturligvis gikk ut på å redusere belastningen for folk som eier hus – i hele landet.

Nå er det jo slik at hver eiendom kan ha to takster, det har vi i alle fall i Kristiansand. Den ene taksten er da kommunens eiendomsskattetakst, den andre taksten er Skatteetatens skattetakst som er den som fremgår på selvangivelsen til eieren, og som er grunnlag for formuesskatten.

Skatteetatens skattetakst er basert på en generell modell som er lik for hele landet. Dermed er denne verditaksten rettferdig på bred basis, og den vil da også skape rettferdighet mellom Kristiansand, Søgne og Songdalen. I tillegg vil klagesaker i forbindelse med takstene behandles av Skatteetaten.

Da Regjeringen Solberg la frem statsbudsjettet for 2019 (høsten 2018) foreslo regjeringen at det skulle gjøres obligatorisk for alle kommuner som innkrever eiendomsskatt å benytte Skatteetatens satser. Dette ble avvist av Stortinget, men kommer nok tilbake i neste omgang.

Likevel kjører Kristiansand kommune på med en generell og kostbar retaksering som man ikke aner hvor lenge kan benyttes.

Lokalt kan det nevnes at Skatteetatens satser er gjennomført i Lindesnes kommune etter påtrykk fra Høyres ordfører Janne Fardal Kristoffersen, som har skrevet på Facebook at hun mener dette er en mye mer rettferdig skattlegging så lenge man fortsatt har eiendomsskatten.

Tverrpolitisk Folkeliste har mange meninger om eiendomsskatt. Noen av de mindre partiene går lokalt sterkt ut for å fjerne hele eiendomsskatten nærmest med et pennestrøk. Et slikt plutselig inntektsbortfall vil kommuneøkonomien ikke tåle. Det sier seg selv at en eventuell avvikling av eiendomsskatt i nye Kristiansand må tas over en årrekke.

Tverrpolitisk Folkeliste kommer derfor ved første mulige anledning til å foreslå at Kristiansand går over til å anvende Skatteetatens satser. Siden disse satsene generelt er lavere enn kommunens egne takster, vil det bety en betydelig innsparing for skattyterne allerede første året, i tillegg til at kommunen sparer disse 25 millionene som er ment å benyttes til å betale for retakseringen.

I tillegg til dette ser Tverrpolitisk Folkeliste for seg at det innføres et bunnfradrag for primærboliger på samme måte som i Oslo kommune, noe som vil gi eiendomsskatten en mer sosial profil. 

Tverrpolitisk Folkeliste mener tiden nå er overmoden til å ta et tak i denne saken. Alt for lenge har det vært pene ord og gode intensjoner som ikke er blitt fulgt opp av konkrete forslag. Nå er det tid for å gjøre noe med det, derfor har Folkelista som en av sine hovedsaker følgende:

”Eiendomsskatten skal på lengre sikt bort. I kommende valgperiode skal inntektene av kommunens eiendomsskatt reduseres med minst 10 % årlig.
Eiendomsskatten på primærbolig skal gjøres mer sosial gjennom innføringen av et betydelig bunnfradrag  som blant annet vil gi førstegangsetablerere et insentiv til investering i egen bolig. Folkelista vil av effektivitets- og kostnadshensyn også jobbe for at Skatteetatens verdier benyttes som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Følgelig vil ikke Folkelista støtte en retaksering av eiendommene i nye Kristiansand.”

Ønsker du forandring i kursen for Kristiansand kommune etter valget 9. september? Da bør du stemme på Tverrpolitisk Folkeliste og på den måten få inn et friskt pust i bystyret i Kristiansand i de kommende fire år.

Godt valg!

Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. kandidat på Folkelista
Bernt Erik Olsen, sistekandidat på Folkelista

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no